Những tâm trạng Đài Loan (4)

users online

Chuy\u1ec7n n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c k\u1ec3 v\u00e0o ng\u00e0y 6/8/2007, l\u00fac 3h chi\u1ec1u c\u1ee7a m\u1ed9t ch\u00e0ng s\u1ed1ng \u1edf n\u1ed9i th\u00e0nh Taipei.

Ng\u00e0y 8/5 n\u0103m ngo\u00e1i, cha t\u00f4i c\u1ea3m th\u1ea5y tim kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ed5n, b\u00e8n v\u00e0o vi\u1ec7n kh\u00e1m. K\u1ebft qu\u1ea3 kh\u00e1m b\u1ec7nh l\u00e0 cha t\u00f4i b\u1ecb nh\u1ed3i m\u00e1u c\u01a1 tim (t\u1eafc \u0111\u1ed9ng m\u1ea1ch tim-myocardialinfarction), ngay trong ng\u00e0y cha t\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m ph\u1eabu thu\u1eadt nong v\u00e0nh tim (cardiac catheterization), gi\u00fap m\u00e1u l\u01b0u th\u00f4ng d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n.

Cha t\u00f4i v\u1ed1n l\u00e0 con b\u1ec7nh suy th\u1eadn c\u1ea5p, c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh ph\u1ea3i ch\u1ea1y th\u1eadn l\u1ecdc m\u00e1u, su\u1ed1t m\u1ea5y n\u0103m nay, nh\u1eefng b\u1ec7nh k\u00e8m theo th\u1eadn \u0111\u00e3 qu\u00e1 nhi\u1ec1u, ra v\u00e0o vi\u1ec7n nh\u01b0 c\u01a1m b\u1eefa.

C\u00f3 \u0111i\u1ec1u t\u00f4i kh\u00f4ng ng\u1edd r\u1eb1ng.

Sau ng\u00e0y 8/5 \u0111\u00f3.

Cha t\u00f4i kh\u00f4ng v\u1ec1 nh\u00e0 n\u1eefa.

T\u1ed1i \u0111\u00f3 ngo\u00e0i ph\u00f2ng m\u1ed5, b\u00e1c s\u0129 n\u00f3i, b\u1ec7nh nh\u00e2n \u0111\u00e3 l\u00ean gi\u01b0\u1eddng m\u1ed5 r\u1ed3i c\u00f2n ph\u00e0n n\u00e0n b\u00e1c s\u0129. R\u1eb1ng ch\u00fang t\u00f4i l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi nh\u00e0 b\u1ec7nh nh\u00e2n th\u00e2n thi\u1ec7n nh\u1ea5t, nh\u01b0ng cha t\u00f4i l\u1ea1i l\u00e0 b\u1ec7nh nh\u00e2n kh\u00f3 ch\u1ecbu nh\u1ea5t.

\u0110\u00fang l\u00e0 t\u00ednh c\u00e1ch cha t\u00f4i. R\u1eddi ph\u00f2ng m\u1ed5, \u00f4ng \u0111\u00f2i y t\u00e1 m\u1ed9t ly n\u01b0\u1edbc nh\u1ecf, ph\u1ea3i b\u1ecf m\u1ed9t c\u1ee5c \u0111\u00e1 nh\u1ecf v\u00e0o. Cha t\u00f4i th\u00edch u\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc \u0111\u00e1, v\u00e0 g\u1ecdi: “Cho tao m\u1ed9t chi\u1ebfc b\u00e1nh quy”.

\u0110\u00f3 l\u00e0 nh\u1eefng c\u00e2u n\u00f3i cu\u1ed1i c\u00f9ng t\u00f4i nghe cha t\u00f4i n\u00f3i. V\u00ec ngay sau ng\u00e0y m\u1ed5 l\u00e0 ng\u00e0y \u0111\u00e1ng l\u1ebd cha t\u00f4i ph\u1ea3i r\u1eeda th\u1eadn theo l\u1ecbch. \u00d4ng kh\u00f4ng h\u1ed3i ph\u1ee5c n\u1eefa. Nh\u1eefng \u1ed1ng c\u1eafm tr\u00ean ng\u01b0\u1eddi cha t\u00f4i \u0111\u00e3 500 ng\u00e0y nay ch\u01b0a r\u00fat ra l\u1ea7n n\u00e0o, \u00f4ng ch\u01b0a th\u1ed1t ra l\u1eddi n\u00e0o, c\u0169ng l\u00e0 h\u00e0nh tr\u00ecnh 500 ng\u00e0y t\u1eeb nh\u00e0 \u0111\u1ebfn b\u1ec7nh vi\u1ec7n h\u00e0ng ng\u00e0y c\u1ee7a m\u1eb9 t\u00f4i. B\u00e0 n\u00f3i b\u00e0 kh\u00f4ng y\u00ean t\u00e2m, kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111\u1ec3 \u00f4ng n\u1eb1m m\u1ed9t m\u00ecnh \u1edf b\u1ec7nh vi\u1ec7n. \u0110\u00e2y l\u00e0 cu\u1ed9c s\u1ed1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ea7u b\u1ea1c r\u0103ng long. Ai c\u0169ng th\u1ebf, \u0111\u1ea7u b\u1ea1c r\u0103ng long kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 ch\u1ec9 c\u00f9ng gi\u00e0 \u0111i, m\u00e0 c\u00f2n l\u00e0 phi\u1ec1n n\u00e3o b\u1ec7nh kh\u1ed5 tai n\u1ea1n v\u1eabn b\u00ean nhau. Ng\u00e0y n\u00e0o m\u1eb9 t\u00f4i c\u0169ng l\u1eb7p l\u1ea1i h\u00e0nh tr\u00ecnh n\u00e0y:

Ng\u00e0y n\u00e0o b\u00e0 c\u0169ng \u0111i \u0111\u00fang m\u1ed9t tuy\u1ebfn xe bus.

Nghe \u0111\u00fang m\u1ed9t k\u00eanh radio.

\u0110i \u0111\u00fang m\u1ed9t con \u0111\u01b0\u1eddng.

V\u00e0o \u0111\u00fang m\u1ed9t gian bu\u1ed3ng b\u1ec7nh.

L\u1eb7p l\u1ea1i nh\u1eefng vi\u1ec7c nh\u01b0 h\u00f4m qua \u0111\u00e3 l\u00e0m.

Ch\u0103m s\u00f3c m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi.

M\u1eb9 t\u00f4i v\u1eabn h\u00e1t b\u00e0i b\u1ed1 t\u00f4i th\u00edch nghe ng\u00e0y x\u01b0a.

Nh\u01b0 th\u1ec3 gi\u1eefa hai ng\u01b0\u1eddi.

Ch\u01b0a t\u1eebng c\u00f3 chia c\u00e1ch.

Cho d\u00f9 ch\u01b0a ch\u1eafc b\u1ed1 t\u00f4i \u0111\u00e3 nghe th\u1ea5y, \u0111\u00e1p l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1eddi.

Trong b\u00e0i h\u00e1t c\u00f3 c\u00e2u: \u201dEm s\u1ebd m\u00e3i m\u00e3i ghi nh\u1edb anh, v\u00ec em, l\u00e0 v\u1ee3 anh. Sau n\u00e0y em mu\u1ed1n anh ch\u1ebft tr\u01b0\u1edbc, v\u00ec em kh\u00f4ng th\u1ec3 n\u00e0o \u0111\u00e0nh l\u00f2ng, th\u1ea5y anh ph\u1ea3i kh\u00f3c ti\u1ec5n em l\u1ea7n cu\u1ed1i.\u201d

T\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft nh\u1eefng ng\u00e0y th\u1ebf n\u00e0y c\u00f2n k\u00e9o d\u00e0i \u0111\u01b0\u1ee3c bao l\u00e2u, t\u00f4i v\u1eeba h\u1ed1i h\u1eadn v\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c an \u1ee7i. V\u00ec \u00edt nh\u1ea5t, t\u00f4i c\u0169ng c\u00f2n k\u1ecbp ghi l\u1ea1i nh\u1eefng h\u00ecnh \u1ea3nh n\u00e0y, \u0111\u1ec3 d\u00e0nh cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi t\u00f4i y\u00eau th\u01b0\u01a1ng.

\u1ea2nh: Ahome, ch\u00fa th\u00edch: Trang H\u1ea1, nh\u1ea1c n\u1ec1n l\u00e0 b\u00e0i h\u00e1t \u0111\u00f3
Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketAdvertisements

21 thoughts on “Những tâm trạng Đài Loan (4)

 1. MILO Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 3:21 sáng Reply

  Có những câu chuyện cuộc đời khiến lòng mình se lại. Trời kêu ai nấy dạ. Nhưng trong nỗi đau lấp lánh những tâm hồn đẹp.

 2. Nguyễn Thu Phương Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 6:20 sáng Reply

  vì rằng TH đang sống và làm việc ở ĐL, nhưng tôi vẫn thích nghe, thấy, và đọc về VN từ blog của một nhà văn VN hơn!!!

 3. nhachuaanchay Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 6:37 sáng Reply

  Đọc bài này của Hạ, mình muốn nói nhiều điều mà không nói được; chỉ muốn khóc thôi.

 4. trangha Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 7:59 sáng Reply

  Video ko hiển thị nổi.

  Nhà văn Thu Phương nhầm lẫn: Đây là một bài báo nhiều thông tin, không phải là văn chương! Và tôi là một nhà báo. Nghề của tôi không phải viết văn.

 5. -‘๑’ WhiteL♥ve -‘๑’ Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 8:54 sáng Reply

  tình yêu rất lớn…

 6. quythux Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 9:06 sáng Reply

  neu phai song voi nhau den gan troi cuoi dat nhu vay thi that hanh phuc, rat tiec…!

 7. Thu`y Minh Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 9:40 sáng Reply

  Thật xúc động trước tình yêu sâu nặng của họ,cám ơn chị đã post câu chuyện này,chuyện đời mà thật giống phim.

 8. Hải Quân Trường Sa Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 11:12 sáng Reply

  cảm ơn chị đã post bài này. Trong thời điểm này, được biết giữa cuộc sống có những điều rất thực như thế, mới hiểu đất nước yên bình, một thế giới hòa bình và gia đình quan trọng như thế nào! Phải giữ lấy nước như ta giữ lấy người thương yêu! Hãy chia sẽ và hand in hand… love peace!

 9. L'Erable Tháng Mười Hai 15, 2007 lúc 12:41 chiều Reply

  Đọc xong lòng cãm thấy xúc động rồi lại nghĩ tới mình sau này ! C’est la Vie … lẫm bẫm một mình .
  Cám ơn Hạ đã Post bài cho bạn bè đọc . Have a blessed Weekend !

 10. Tran_thaohien Tháng Mười Hai 16, 2007 lúc 1:46 sáng Reply

  That cam dong! God bless her and God bless you! Cam on TH da post mot chuyen doi rat thuc va rat xuc dong.

 11. GiaHa^n Tháng Mười Hai 16, 2007 lúc 9:39 sáng Reply

  Trang Hạ sắc ngọt và nóng hôi hổi. Nhà báo trực diện, không vòng vo, không xa xôi, bóng gió như dạng thức văn học khác. Cái sự ào ạt ấy rất có hiệu quả với xã hội đương thời kể cả lâu dài (như các phóng sự của Vũ Trọng Phụng).Thật thú vị về nhận thức cho bạn đọc vì 2 comment của hai “nhà” trong Entry này, giữa khi ngoài đường phố đang nóng hổi chuyện đời.

 12. maxharryfan Tháng Mười Hai 16, 2007 lúc 10:07 sáng Reply

  Đọc bài này rm thấy cảm động wá! Đọc xong tự nhiên em thấy thương bố mẹ quá! Giờ chỉ muốn ôm chầm lấy họ mà nói con yêu bố mẹ nhất trên đời!
  Sr chị vì em đã mạo muội hỏi câu này:Chị có thể bày em ẩn link dưới chữ và làm cái my blogrol như chị được không? Em cảm ơn chị trước! ^^

 13. xuongrong Tháng Mười Hai 16, 2007 lúc 12:19 chiều Reply

  Chiều nay chợt nhớ bố kinh khủng, lại đọc bài này của chị, nhớ về những tháng ngày trước, cũng hơn 400 ngày mẹ ở trong bệnh viện chăm bố…Tình yêu, nỗi đau,…..
  Khi đã yêu một người, là trong lòng mình lại đau thêm một ít…

 14. Trangnhoongsik Tháng Mười Hai 17, 2007 lúc 8:19 sáng Reply

  Câu hát mà chị trích dẫn cảm động quá chị ạ!

  “Em sẽ ghi nhớ anh, vì em, là vợ anh. Sau này em muốn anh chết trước, vì em không thể nào đành lòng, thấy anh phải khóc tiến em lần cuối”

 15. Trangnhoongsik Tháng Mười Hai 17, 2007 lúc 8:20 sáng Reply

  em thấy hình ảnh trong video rồi đấy chứ chị.

 16. yenvirus Tháng Mười Hai 17, 2007 lúc 9:28 sáng Reply

  據衛生處等有關單位的統計,台灣植物人目前約有六千人,受到照顧
  的僅有百分之五,尚有百分之九十五急待救援
  Ở đâu đâu cũng có những mảnh đời đáng thương, ở một xã hội tiến bộ phúc lợi tốt như Đài Loan; có đến hơn 6.000 bệnh nhân như thế; thường gọi là người thực vật, trong đó chỉ có 5% được chăm sóc, chữa trị.
  Đa số những bệnh nhân người thực vật là bại nảo, khả năng phục hồi vô cùng nhỏ, đến nổi tại Đài Loan nhiều năm qua đã không ngừng tranh cải về vấn đề “An Lạc tử” (Cái chết êm ái) là 1 giải pháp tốt nhất cho họ cũng như người thân.
  Nhìn người mà ngẫm ta ! ở Đài Loan gần như 100% người dân có bảo hiểm y tế, và chế độ bảo hiểm y tế của họ rất tốt, chứ không phải như ta có bảo hiểm cũng k dám mang ra dùng đâu, thế mà cũng chỉ có 5% người được chăm sóc điều trị, Ở họ mạng sống 1 con người là rất quý, kể cả người hòan tòan bất động như thực vật ! Ở ta có lọai bệnh nhân này k ? chắc phải có chứ ! ai quan tâm ? có chế độ nào cho họ k ? Nếu k, để chăm sóc 1 người thực vật như Đài Loan đã và đang chăm sóc cho đến khi họ chết thì thiết nghĩ thu nhập cả đời của 1 người Việt Nam bình thường cũng k đủ !
  Thực tế đã có biết bao người dân nông thôn đã k dám đi khám khi biết mình mang bệnh, bởi vì chắc chắn họ k thể trang trải nỗi những chi phí cho việc điều trị, từ bệnh nhẹ mà để đến nặng rồi chết 1 cách âm thầm ! Có 1 lần mẹ tôi đau tim, vào viện tim tp, chưa chữa trị gì cả chỉ chụp mạch vành thôi đã tốn USD750, thử hỏi mấy ai kham nỗi, k để chết thì làm được gì !
  Thật buồn !

 17. ღ ♥Thanh kom♥ ღ Tháng Mười Hai 18, 2007 lúc 10:23 sáng Reply

  Ước gì em có được 1 tình yêu lớn như thế!

 18. 1234567890 Tháng Mười Hai 18, 2007 lúc 10:35 sáng Reply

  Bệnh tim vẫn đang hành hạ những người thân yêu nhất của tôi…

 19. (¯`•¸·daf_chips·¸•´¯) Tháng Mười Hai 19, 2007 lúc 5:16 sáng Reply

  Cảm động thiệt!!!! ko biết nói ji hơn.

 20. ♥G4j'♥l4/\/G(~♥l0* ^_^♥TrU/\/\` Tháng Mười Hai 19, 2007 lúc 6:56 sáng Reply

  Đọc bài của chị mà cảm động quá,không biết đã khóc khi nào …

 21. NhatLQ Tháng Mười Hai 20, 2007 lúc 12:41 chiều Reply

  Chào Trang Hạ, bạn viết quá tốt và ảnh chụp của bạn có tình lắm, lại rất báo chí. Nếu là một phóng sự bằng ảnh cũng rất tuyệt, dù có thể tạm giảm bớt một số ảnh trùng lặp cách thể hiện. Nhưng phải nói là tôi rất thích nội dung bài này của bạn, và sẽ chắc chắn phải xem thêm các bài khác của bạn nữa (vì đây là lần đầu tiên tôi vào blog của bạn qua giới thiệu của một đồng nghiệp). Rất thú vị và nhiều cảm xúc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

  Lê Quang Nhật.
  PV, SGTT TPHCM.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: