Bông cúc nhỏ (tiếp theo)

B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf (ph\u1ea7n \u0111\u1ea7u)


T\u00f4i b\u1ecb c\u1ea5m c\u1eeda, ngo\u00e0i l\u00fac \u0111i h\u1ecdc, t\u00f4i kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c ra kh\u1ecfi nh\u00e0.

L\u00fd Hoa Th\u00e0nh h\u00ecnh nh\u01b0 c\u0169ng bi\u1ebft vi\u1ec7c \u1edf nh\u00e0 t\u00f4i, anh ta kh\u00f4ng \u0111i t\u00ecm t\u00f4i, ch\u1ec9 sai \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch l\u01b0\u1ee3n qua kh\u1ed1i c\u1ea5p 2 xem t\u00f4i.

T\u00f4i c\u0169ng kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111i t\u00ecm anh, b\u1edfi ba m\u1eb9 t\u00f4i y\u00eau c\u1ea7u gi\u00e1o vi\u00ean kh\u00f4ng cho t\u00f4i \u0111i ra kh\u1ecfi l\u1edbp.

C\u1ee9 nh\u01b0 th\u1ebf ba tu\u1ea7n l\u1ec5, t\u00f4i ch\u1ec9 c\u1ea3m th\u1ea5y nh\u01b0 m\u1ed7i t\u1ebf b\u00e0o tr\u00ean ng\u01b0\u1eddi t\u00f4i \u0111ang ch\u1ebft \u0111i, linh h\u1ed3n c\u0169ng b\u1ecb c\u00e2u r\u00fat \u0111i. C\u00f2n l\u1ea1i ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t c\u00e1i x\u00e1c c\u1ee7a t\u00f4i\u2026 T\u00f4i kh\u00f3c, t\u00f4i g\u00e0o, t\u00f4i \u0111\u1eadp ph\u00e1 \u0111\u1ed3 \u0111\u1ea1c trong ph\u00f2ng, t\u00f4i h\u1ea5t \u0111\u1ed5, nh\u01b0ng b\u1ed1 m\u1eb9 t\u00f4i kh\u00f4ng h\u1ec1 lay chuy\u1ec3n, ch\u1ec9 c\u00e0ng gi\u1eef ch\u1eb7t t\u00f4i h\u01a1n, c\u00e0ng kh\u00f4ng r\u1eddi t\u00f4i n\u1eeda b\u01b0\u1edbc.

Sau \u0111\u00f3, t\u00f4i d\u1ee9t kho\u00e1t kho\u00e1 ch\u1eb7t t\u00f4i trong ph\u00f2ng, kh\u00f4ng \u0111i h\u1ecdc, c\u0169ng kh\u00f4ng ra kh\u1ecfi ph\u00f2ng. Su\u1ed1t ng\u00e0y t\u00f4i ch\u1ec9 gi\u1ea5u m\u00ecnh trong c\u0103n ph\u00f2ng u t\u1ed1i kh\u00f3c than.

N\u01b0\u1edbc m\u1eaft c\u1ea1n \u0111i r\u1ed3i, ch\u1ec9 c\u00f2n l\u1ea1i n\u1ee9c n\u1edf, t\u00f4i ph\u00e1t hi\u1ec7n, t\u00f4i s\u1eafp s\u1eeda ch\u1ebft \u0111i r\u1ed3i. T\u00f4i s\u1eafp b\u1ecb nh\u1edb nhung d\u00e0y v\u00f2 cho t\u1edbi ch\u1ebft r\u1ed3i.

V\u00e0 nh\u01b0 th\u1ebf, t\u1ec9nh d\u1eady kh\u00f3c, kh\u00f3c th\u00f4i ch\u00ecm v\u00e0o gi\u1ea5c ng\u1ee7. Kh\u00f4ng bi\u1ebft \u0111\u00e3 qua bao l\u00e2u bao l\u00e2u.

T\u1ed1i h\u00f4m \u0111\u00f3, t\u00f4i ng\u1ed3i d\u1eady, \u0111i \u0111\u1ebfn tr\u01b0\u1edbc b\u00e0n nh\u00ecn t\u1edd l\u1ecbch, t\u00f4i m\u1ec9m c\u01b0\u1eddi.

M\u1ed9t th\u00e1ng r\u1ed3i l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti\u00ean t\u00f4i c\u01b0\u1eddi, b\u1edfi t\u00f4i ph\u00e1t hi\u1ec7n ra h\u00f4m nay l\u00e0 sinh nh\u1eadt t\u00f4i, t\u00f4i tr\u00f2n m\u01b0\u1eddi l\u0103m tu\u1ed5i.

M\u1ed9t khao kh\u00e1t mu\u1ed1n g\u1eb7p L\u00fd Hoa Th\u00e0nh d\u00e2ng l\u00ean \u0111\u1ea7y trong t\u00f4i, t\u00f4i c\u1ea3m gi\u1ea5c s\u1eafp kh\u00f4ng th\u1ec3 t\u1ef1 ki\u1ec1m ch\u1ebf n\u1ed5i b\u1ea3n th\u00e2n, t\u00f4i thu x\u1ebfp l\u1ea1i b\u1ea3n th\u00e2n.

M\u1ed9t gi\u1edd s\u00e1ng\u2026 l\u1ebbn ra kh\u1ecfi c\u1eeda\u2026 t\u00f4i th\u1eadt ng\u1ed1c, c\u1ea3 m\u1ed9t th\u00e1ng nay t\u00f4i ch\u1ec9 bi\u1ebft kh\u00f3c, kh\u00f4ng bi\u1ebft tr\u1ed1n.

G\u1ecdi m\u1ed9t taxi, t\u00f4i \u0111i \u0111\u1ebfn m\u1ed9t ti\u1ec7m x\u0103m m\u00ecnh m\u00e0 L\u00fd Hoa Th\u00e0nh t\u1eebng d\u1eabn t\u00f4i qua.

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

R\u1eddi kh\u1ecfi ti\u1ec7m x\u0103m m\u00ecnh \u0111\u00e3 h\u01a1n 2 gi\u1edd s\u00e1ng, t\u00f4i \u0111i th\u1ea5t th\u1ec3u, mu\u1ed1n g\u1eb7p anh, nh\u01b0ng kh\u00f4ng bi\u1ebft anh \u1edf \u0111\u00e2u.

T\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft nh\u00e0 anh \u1edf \u0111\u00e2u, t\u00f4i ph\u00e1t hi\u1ec7n ra t\u00f4i ch\u1ea3 bi\u1ebft c\u00e1i g\u00ec c\u1ea3.

Hai chi\u1ebfc m\u00f4 t\u00f4 \u00e0o \u00e0o ph\u00f3ng qua t\u00f4i r\u1ed3i d\u1eebng l\u1ea1i, \u201cEm g\u00e1i, \u0111i ch\u01a1i kh\u00f4ng em?\u201d

\u201c\u0110\u00eam nay \u0111ua \u1edf \u0111\u00e2u?\u201d T\u00f4i h\u1ecfi, nh\u00ecn h\u1ecd.

H\u1ecd b\u0103n kho\u0103n, r\u1ed3i c\u01b0\u1eddi kh\u1ea3 \u1ed1 \u201c\u0110\u01b0\u1eddng Trung Ch\u00ednh, v\u1eeba b\u1eaft \u0111\u1ea7u, \u0111i kh\u00f4ng em? \u0110\u1ec3 anh ch\u1edf em\u201d

\u201c\u0110\u01b0\u1ee3c!\u201d T\u00f4i d\u1ee9t kho\u00e1t leo l\u00ean m\u1ed9t chi\u1ebfc xe, t\u00f4i bi\u1ebft, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh \u0111ang \u1edf \u0111\u00f3.

Ng\u01b0\u1eddi ch\u1edf t\u00f4i tay l\u00e1i r\u1ea5t l\u1ee5a, v\u1eeba l\u01b0\u1ee3n v\u1eeba h\u1ecfi \u201cEm \u0111i t\u00ecm ai? N\u1ebfu kh\u00f4ng c\u00f3 b\u1ea1n th\u00f4i c\u1ee9 \u0111\u1ec3 anh ch\u1edf nh\u00e9!\u201d

T\u00f4i bi\u1ebft l\u0169 \u0111ua xe th\u00edch c\u00f3 m\u1ed9t c\u00f4 g\u00e1i \u00f4m eo ph\u00eda sau \u0111\u1ec3 l\u00e0m m\u00e0u.

\u201c\u0110\u00eam nay \u0111\u00f4ng l\u1eafm \u00e0?\u201d
\u201c\u0110\u1ed9i xe Ho\u1ea3 Long v\u00e0 Thanh H\u1ed5 \u0111ua \u0111\u00eam nay, ph\u1ea3i m\u1ed9t hai tr\u0103m xe! Em t\u00ecm ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed9i n\u00e0o?\u201d

T\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111\u1ed9i n\u00e0o, t\u00f4i ch\u01b0a nghe anh ta k\u1ec3, ch\u1ec9 bi\u1ebft l\u1eafc \u0111\u1ea7u.

M\u1ed9t l\u00e1t sau \u0111\u00e3 \u0111\u1ebfn \u0111\u01b0\u1eddng Trung Ch\u00ednh, Lu\u00e2n nh\u00ecn \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u201cC\u00f3 l\u1ebd ch\u1ec9 n\u0103m ph\u00fat n\u1eefa \u0111\u1ed9i xe \u0111\u1ebfn! Em \u0111\u1ee9ng s\u00e1t l\u1ec1 \u0111\u01b0\u1eddng m\u1ed9t t\u00ed, \u0111\u1eebng \u0111\u1ec3 xe n\u00f3 ch\u1eb9t ch\u1ebft!\u201d Anh ta ch\u00e2m \u0111i\u1ebfu thu\u1ed1c. \u201cS\u1eafc m\u1eb7t em sao m\u00e0 gh\u00ea th\u1ebf, s\u1eafp ch\u1ebft r\u1ed3i \u00e0?\u201d

T\u00f4i kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 \u00fd l\u1eddi anh ta n\u00f3i, t\u00f4i ch\u1ec9 nh\u00ecn v\u1ec1 ph\u00eda tr\u01b0\u1edbc, ch\u1ed1c l\u00e1t m\u1ed9t \u0111o\u00e0n \u0111\u00e8n pha m\u00f4 t\u00f4 loang lo\u00e1ng lao t\u1edbi t\u1eeb ph\u00eda xa. Sau \u0111\u00f3 l\u00e0 nh\u1eefng ti\u1ebfng m\u00e1y xe, ch\u1edbp m\u1eaft, m\u1ea5y ch\u1ee5c chi\u1ebfc m\u00f4 t\u00f4 v\u1ecdt qua.

Nhi\u1ec1u xe qu\u00e1, t\u00f4i l\u00e0m sao t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c Th\u00e0nh? C\u1eafn ch\u1eb7t r\u0103ng, t\u00f4i ch\u1ea1y ra gi\u1eefa \u0111\u01b0\u1eddng, mu\u1ed1n xem th\u1eadt r\u00f5 t\u1eebng chi\u1ebfc xe.

Lu\u00e2n g\u00e0o l\u00ean k\u00eau t\u00f4i tr\u1edf l\u1ea1i, nh\u01b0ng \u0111\u00e3 ko k\u1ecbp r\u1ed3i.

T\u00f4i nghe th\u1ea5y ti\u1ebfng ch\u1eedi r\u1ee7a, ti\u1ebfng phanh xe, ti\u1ebfng xe \u0111\u00e2m s\u1ea7m v\u00e0o nhau b\u00ean tai.

T\u00f4i m\u1edf to m\u1eaft mu\u1ed1n t\u00ecm Th\u00e0nh \u1edf \u0111\u00e2u, nh\u01b0ng t\u00f4i l\u1ea1i kh\u00f4ng th\u1ea5y g\u00ec, ngo\u00e0i \u00e1nh \u0111\u00e8n xe t\u00f4i ch\u1ea3 th\u1ea5y g\u00ec.

\u0110\u1ed9t ng\u1ed9t m\u1ed9t chi\u1ebfc xe phanh g\u1ea5p ngay tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t t\u00f4i, th\u00e2n xe nghi\u00eang xu\u1ed1ng, nh\u01b0 th\u1ec3 c\u00e0y m\u1ed9t \u0111\u01b0\u1eddng th\u1eb3ng t\u1eafp v\u00e0o th\u1eb3ng t\u00f4i, nh\u01b0ng \u0111\u1ebfn tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t t\u00f4i m\u1ed9t m\u00e9t th\u00ec d\u1eebng s\u1eefng l\u1ea1i. Ng\u01b0\u1eddi l\u00e1i b\u1ecb v\u0103ng ra l\u1ed9n hai v\u00f2ng r\u1ed3i \u0111\u1ee9ng d\u1eady, v\u1ee9t m\u0169 b\u1ea3o hi\u1ec3m, gi\u1eadn \u0111\u00f9ng \u0111\u00f9ng ch\u1ea1y ra ch\u1ed7 t\u00f4i.

\u201c\u0110m, m\u00e0y mu\u1ed1n ch\u1ebft \u00e0 con r\u1ed3? T\u1ed5 s\u01b0 m\u00e0y \u0111\u1ee9ng ch\u1ed7 n\u00e0y \u00e0\u2026 B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf?\u201d

T\u00f4i nh\u1eafm ch\u1eb7t m\u1eaft \u0111\u1ecbnh ch\u1ecbu \u0111\u1ef1ng c\u00fa \u0111\u1ea5m n\u1ed9 kh\u00ed xung thi\u00ean c\u1ee7a h\u1eafn, t\u1ef1 nhi\u00ean nghe g\u1ecdi t\u00ean m\u00ecnh, t\u00f4i m\u1edf m\u1eaft ra, ho\u00e1 ra l\u00e0 \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch, h\u1eafn b\u1ecb ng\u00e3 m\u1eb7t m\u0169i b\u1ea7m d\u1eadp, tay \u0111\u1ea7y m\u00e1u, t\u00f4i th\u1ea5t kinh k\u00eau l\u00ean:

\u201cEm xin l\u1ed7i, xin l\u1ed7i\u2026\u201d Ch\u00e2n m\u1ec1m nh\u0169n, t\u00f4i ng\u1ed3i khu\u1ef5u xu\u1ed1ng.

\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch v\u1ed9i v\u00e3 ch\u1ea1y t\u1edbi \u0111\u1ee1 t\u00f4i, v\u1eeba ch\u1ea1y v\u1eeba k\u00eau to \u201cCall anh Th\u00e0nh ngay, b\u1ea3o \u0111\u1ea1i ca quay l\u1ea1i \u0111\u00e2y, mau l\u00ean mau l\u00ean, b\u1ea3o l\u00e0 ch\u1ecb Hai \u0111ang \u1edf \u0111\u00e2y!\u201d

V\u1eeba nghe ti\u1ebfng k\u00eau, nh\u1eefng xe \u0111ang l\u0103n l\u1ed9n d\u1ecdc \u0111\u01b0\u1eddng b\u1ed7ng d\u1eebng c\u1ea3 l\u1ea1i (\u00f4i c\u00e1i c\u1ea3nh n\u00e0y sao quen thu\u1ed9c v\u1edbi t\u1edb qu\u00e1\u2026 nh\u1edb \u0111\u1ed9i xe t\u1edb – c\u0169ng l\u00e0 \u0111\u1ed9i xe mang t\u00ean \u201cc\u1ea7u Trung Ch\u00ednh\u201d nh\u01b0ng l\u00e0 \u1edf huy\u1ec7n \u0110\u00e0i B\u1eafc, ko ph\u1ea3i Cao H\u00f9ng)

Nh\u1eefng xe ph\u00eda sau ch\u1ea1y t\u1edbi c\u0169ng d\u1eebng l\u1ea1i. M\u1ed9t tho\u00e1ng ch\u1ed1c, \u0111\u01b0\u1eddng Trung Ch\u00ednh th\u00e0nh b\u00e3i \u0111\u1eadu xe, h\u01a1n tr\u0103m xe \u0111\u1eadu h\u1eb3n ho\u1eb7c ch\u1ea1y v\u00f2ng tr\u00f2n.

\u201cH\u1ecd\u2026 h\u1ecd sao l\u1ea1i d\u1eebng h\u1ebft c\u1ea3 l\u1ea1i?\u201d

\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch \u0111\u1ee1 t\u00f4i ng\u1ed3i l\u00ean m\u1eb7t \u0111\u01b0\u1eddng nh\u1ef1a \u201cV\u1edb v\u1ea9n, n\u1eeda \u0111\u1ed9i xe l\u00e0 c\u1ee7a \u0111\u1ea1i ca, b\u1ecdn kia kh\u00f4ng \u0111\u1ed7 l\u1ea1i xem ch\u1ecb Hai th\u00ec \u0111\u1ecbnh l\u00e0m g\u00ec?\u201d

\u201cAnh \u1ea5y \u1edf\u2026 \u1edf \u0111\u00e2u?\u201d T\u00f4i hoa m\u1eaft cho\u00e1ng v\u00e1ng h\u1ecfi, bao nhi\u00eau n\u01b0\u1edbc m\u1eaft m\u1ea5y ng\u00e0y tr\u1eddi, \u0111\u00e3 khi\u1ebfn t\u00f4i suy ki\u1ec7t th\u1ec3 l\u1ef1c ho\u00e0n to\u00e0n.

\u201c\u0110\u1ea1i ca kh\u00f4ng bi\u1ebft \u0111\u00e3 ch\u1ea1y \u0111\u1ebfn qu\u00e3ng n\u00e0o r\u1ed3i\u2026 tr\u1eddi! B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, \u0111\u1eebng c\u00f3 d\u1ea1i th\u1ebf n\u00e0y. C\u00f4 ch\u1ebft r\u1ed3i th\u00ec \u0111\u1ea1i ca ch\u00e9m ch\u1ebft ch\u00fang t\u00f4i cho ch\u00f4n c\u00f9ng!\u201d

Anh ta n\u00f3i g\u1ea5p g\u00e1p, t\u00f4i nh\u1eafm m\u1eaft l\u1ea1i, ch\u1ec9 c\u1ea3m th\u1ea5y qu\u00e1 m\u1ec7t m\u1ecfi, ngh\u0129 \u0111\u1ebfn Th\u00e0nh s\u1eafp \u0111\u1ebfn, t\u00f4i l\u1ea1i c\u1ed1 m\u1edf m\u1eaft ra.

\u0110\u01b0\u1eddng ph\u1ed1 \u0111\u00eam xu\u1ea5t hi\u1ec7n ti\u1ebfng xe \u1ea7m \u1ea7m, r\u1ed3i m\u1ed9t l\u0169 ng\u01b0\u1eddi x\u00f4n xao b\u1ea3o \u201c\u0110\u1ea1i ca Th\u00e0nh t\u1edbi!\u201d

L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111\u00e3 \u0111\u1ebfn.

T\u00f4i th\u1ea5y chi\u1ebfc xe lao \u0111\u1ebfn nh\u01b0 th\u1ec3 m\u1ea5t l\u00e1i, khi xe ch\u01b0a k\u1ecbp d\u1eebng l\u1ea1i, ng\u01b0\u1eddi tr\u00ean xe \u0111\u00e3 nh\u1ea3y b\u1ed5 xu\u1ed1ng, m\u1ed9t tay g\u1ee1 m\u0169 b\u1ea3o hi\u1ec3m, d\u01b0\u1edbi m\u0169 l\u00e0 L\u00fd Hoa Th\u00e0nh, ch\u1ec9 th\u1ea5y g\u01b0\u01a1ng m\u1eb7t anh t\u00e1i xanh, ch\u1ea1y t\u1edbi t\u00f4i.

Sao m\u1eb7t anh tr\u1eafng th\u1ebf, hay l\u00e0 b\u1ecb \u1ed1m? T\u00f4i \u0111\u1ea9y tay \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch ra, \u0111i v\u1ed9i t\u1edbi v\u1edbi anh, anh k\u00eau l\u00ean \u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf!\u201d

T\u00f4i d\u1ed3n h\u1ebft s\u1ee9c l\u1ef1c lao t\u1edbi, \u00f4m ch\u1eb7t anh. Anh cu\u1ed1ng cu\u1ed3ng lo \u00e2u h\u1ecfi: \u201cEm ra \u0111\u00e2y l\u00e0m g\u00ec?\u201d

T\u00f4i c\u1ed1 n\u1edf n\u1ee5 c\u01b0\u1eddi \u201cEm\u2026 em r\u1ea5t nh\u1edb anh!\u201d \u0110\u00e3 m\u1ea5y th\u00e1ng tr\u1eddi c\u1ea1n ki\u1ec7t s\u1ee9c l\u1ef1c, n\u00f3i n\u1ed1t c\u00e2u \u0111\u00f3, t\u00f4i m\u1ec1m nh\u0169n c\u1ea3 ng\u01b0\u1eddi, m\u1eaft t\u1ed1i s\u1ea7m, r\u01a1i v\u00e0o trong l\u00f2ng Th\u00e0nh.

T\u00f4i cu\u1ed1i c\u00f9ng\u2026 \u0111\u00e3 quay v\u1ec1 v\u1edbi v\u00f2ng tay \u00f4m c\u1ee7a Th\u00e0nh.

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

H\u00f4m \u0111\u00f3, t\u00f4i ng\u1ee7 thi\u1ebfp \u0111i trong v\u00f2ng tay c\u1ee7a Th\u00e0nh.

Khi t\u1ec9nh d\u1eady, c\u0103n ph\u00f2ng to\u00e0n m\u00e0u \u0111en, t\u00f4i l\u1edd m\u1edd nh\u00ecn th\u1ea5y Th\u00e0nh ng\u1ed3i b\u00ean c\u1eeda s\u1ed5, nh\u00ecn ra ngo\u00e0i tr\u1eddi h\u00fat thu\u1ed1c.

T\u00f4i l\u1eadt ch\u0103n ra, anh ngo\u00e1i \u0111\u1ea7u l\u1ea1i v\u1ee9t \u0111i\u1ebfu thu\u1ed1c tr\u00ean tay, \u0111i t\u1edbi \u00f4m t\u00f4i \u0111\u1eb7t l\u00ean \u0111\u00f9i anh. \u201c\u0110\u1ee1 ch\u01b0a em?\u201d

T\u00f4i g\u1eadt \u0111\u1ea7u, ch\u00fai ng\u01b0\u1eddi v\u00e0o ng\u1ef1c anh, nghe th\u1ea5y con tim anh \u0111\u1eadp th\u00ecnh th\u1ecbch, ch\u1ec9 c\u00f3 nh\u1ecbp tim anh \u0111\u1eadp m\u1edbi khi\u1ebfn t\u00f4i y\u00ean t\u00e2m, cho t\u00f4i bi\u1ebft, t\u00f4i c\u00f2n s\u1ed1ng\u2026

\u201cEm g\u1ea7y \u0111i!\u201d Anh ng\u1eeda c\u1eb1m t\u00f4i l\u00ean, nh\u00ecn t\u00f4i n\u00f3i \u0111i\u1ec1m \u0111\u1ea1m.

\u201cCh\u1ec9 v\u00ec anh!\u201d m\u1ed9t c\u00e2u n\u00f3i, \u0111\u00e3 g\u1ed9p t\u1ea5t c\u1ea3 t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a t\u00f4i, Th\u00e0nh \u00f4m ch\u1eb7t t\u00f4i, m\u00edm m\u00f4i kh\u00f4ng n\u00f3i. R\u1ea5t l\u00e2u sau anh m\u1edbi than \u201cEm tr\u1ed1n ra th\u1ebf n\u00e0y ba m\u1eb9 em lo l\u1eafng ch\u1ebft!\u201d

\u201cKh\u00f4ng bao gi\u1edd, h\u1ecd \u0111\u00e2u quan t\u00e2m em s\u1ed1ng hay em ch\u1ebft!\u201d

\u201c\u0110\u1eebng tu\u1ef3 ti\u1ec7n th\u1ebf, ng\u1ee7 \u0111i, mai anh d\u1eabn em v\u1ec1 nh\u00e0!\u201d N\u00f3i xong Th\u00e0nh \u0111\u1eb7t t\u00f4i xu\u1ed1ng, \u0111\u1ecbnh \u0111\u1eafp ch\u0103n cho t\u00f4i.

\u201c\u0110\u1eebng, em s\u1ebd kh\u00f4ng bao gi\u1edd v\u1ec1 nh\u00e0 n\u1eefa!\u201d T\u00f4i t\u00fam l\u1ea5y \u00e1o anh, k\u00eau to. \u201cEm gh\u00e9t ba m\u1eb9 em, em gh\u00e9t h\u1ecd!\u201d

\u201cNg\u1ed1c, n\u1ebfu em gi\u1ed1ng anh, ba m\u1eb9 ch\u1ebft h\u1ebft, th\u00ec s\u1ebd ch\u1eb3ng th\u1ea5y ba m\u1eb9 l\u00e0 \u0111\u00e1ng gh\u00e9t n\u1eefa!\u201d T\u00f4i kh\u00f4ng h\u1ec1 bi\u1ebft Th\u00e0nh l\u00e0 m\u1ed9t \u0111\u1ee9a tr\u1ebb m\u1ed3 c\u00f4i.

Trong b\u00f3ng t\u1ed1i, t\u00f4i d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 ph\u1ea3ng ph\u1ea5t th\u1ea5y ti\u1ebfng th\u1edf d\u00e0i, anh l\u1ea9m b\u1ea9m\u201d

\u201cBa m\u1eb9 ch\u1ec9 mong em t\u1ed1t, anh kh\u00f4ng ph\u1ea3i ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0ng ho\u00e0ng, theo anh s\u1ebd kh\u1ed5 l\u1eafm\u201d.

\u201cTrong tim em, anh t\u1ed1t \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t\u201d. T\u00f4i \u00f4m ch\u1eb7t Th\u00e0nh, t\u1ef1 h\u00f4n l\u00ean m\u00f4i Th\u00e0nh, m\u1ed9t c\u00e1i h\u00f4n v\u1ee5ng v\u1ec1.

Hai tay Th\u00e0nh co ch\u1eb7t, c\u00fai \u0111\u1ea7u n\u1ed3ng nhi\u1ec7t \u0111\u00e1p tr\u1ea3, trong b\u00f3ng t\u1ed1i kh\u00f4ng m\u1ed9t ti\u1ebfng \u0111\u1ed9ng, ch\u1ec9 c\u00f3 ti\u1ebfng tim \u0111\u1eadp c\u1ee7a hai ch\u00fang t\u00f4i, ti\u1ebfng than d\u00e0i.

R\u1ea5t l\u00e2u, anh m\u1edbi mi\u1ec5n c\u01b0\u1ee1ng r\u1eddi t\u00f4i ra \u201cNg\u1ee7 \u0111i!\u201d N\u00f3i xong, anh \u0111\u1ee9ng d\u1eady \u0111i ra.

\u201cV\u00ec sao anh kh\u00f4ng c\u1ea7n em?\u201d T\u00f4i k\u00e9o anh l\u1ea1i, b\u1eaft \u0111\u1ea7u v\u00f4 c\u1edb r\u01a1i l\u1ec7.

\u201cKh\u00f4ng ph\u1ea3i kh\u00f4ng c\u1ea7n, m\u00e0 l\u00e0 kh\u00f4ng th\u1ec3\u201d. Th\u00e0nh quay \u0111\u1ea7u \u0111i, c\u1ed1 \u00fd m\u1eb7c k\u1ec7 n\u01b0\u1edbc m\u1eaft t\u00f4i, nh\u00ecn ra ngo\u00e0i c\u1eeda s\u1ed5 n\u00f3i bu\u1ed3n phi\u1ec1n. T\u00f4i m\u00edm m\u00f4i, kh\u00f4ng n\u00f3i m\u1ed9t l\u1eddi, anh c\u0169ng kh\u00f4ng n\u00f3i g\u00ec l\u1eb3ng l\u1eb7ng ra kh\u1ecfi ph\u00f2ng.

Nh\u00ecn theo l\u01b0ng anh, \u0111\u1ed9t nhi\u00ean c\u1ea3m th\u1ea5y, t\u00f4i kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111\u1ec3 anh \u0111i, anh l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n \u00f4ng c\u1ee7a t\u00f4i, c\u1ee7a t\u00f4i!

T\u00f4i \u0111\u01b0a tay c\u1edfi t\u1eebng h\u1ea1t n\u00fat ao tr\u01b0\u1edbc ng\u1ef1c, c\u1edfi chi\u1ebfc \u00e1o, g\u1ecdi anh: \u201cL\u00fd Hoa Th\u00e0nh, anh quay l\u1ea1i \u0111\u00e2y!\u201d

Anh d\u1eebng l\u1ea1i, quay nh\u00ecn, \u0111\u1ed9t nhi\u00ean h\u00edt th\u1edf m\u1ea1nh, c\u1ee9ng gi\u1ecdng l\u1ea1i: \u201cEm l\u00e0m g\u00ec \u0111\u1ea5y?\u201d

T\u00f4i r\u1eddi kh\u1ecfi gi\u01b0\u1eddng, \u0111i \u0111\u1ebfn b\u00ean anh, v\u1eeba \u0111i v\u1eeba k\u00e9o d\u00e2y \u00e1o l\u00f3t xu\u1ed1ng: \u201cEm l\u00e0m g\u00ec, anh hi\u1ec3u ch\u1ee9!\u201d

Th\u00e0nh l\u00f9i v\u1ec1 c\u1eeda, m\u1eb7t tr\u1eafng b\u1ec7ch ra, nh\u01b0 th\u1ec3 nh\u00ecn th\u1ea5y qu\u00e1i v\u1eadt, l\u1eafp b\u1eafp: \u201cEm\u2026 ng\u1ef1c em\u2026\u201d

Ng\u1ef1c t\u00f4i x\u0103m m\u1ed9t b\u00f4ng c\u00fac c\u00e1nh m\u1ecfng v\u00e0ng r\u1ee1, l\u00e0 t\u00f4i \u0111\u00e3 \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi thanh ni\u00ean \u1edf ti\u1ec7m x\u0103m \u0111\u1eb7t t\u1eebng m\u0169i x\u0103m, t\u1eebng m\u0169i kim l\u00ean da t\u00f4i x\u0103m n\u00ean, v\u1eeba x\u0103m anh ta v\u1eeba c\u1eb1n nh\u1eb1n: \u201c\u0110\u1ea1i ca Th\u00e0nh ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd ch\u00e9m ch\u1ebft t\u00f4i!\u201d

\u201cEm x\u0103m \u0111\u1ea5y, h\u00f4m nay v\u1eeba x\u0103m\u201d. N\u00f3i xong, t\u00f4i \u0111i t\u1edbi, t\u1ef1 bu\u00f4ng m\u00ecnh v\u00e0o l\u00f2ng Th\u00e0nh, anh run r\u1ea9y \u00f4m t\u00f4i.

\u201cEm ng\u1ed1c qu\u00e1, h\u1ecdc ng\u01b0\u1eddi ta x\u0103m m\u00ecnh l\u00e0m g\u00ec\u2026\u201d

\u201cL\u01b0ng anh c\u0169ng c\u00f3 h\u00ecnh x\u0103m, em nghe \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch n\u00f3i th\u1ebf, cho em xem \u0111i n\u00e0o?\u201d

N\u00f3i xong, t\u00f4i th\u00f4 l\u1ed7 t\u1ef1 tay c\u1edfi \u00e1o Th\u00e0nh xu\u1ed1ng, nh\u00ecn l\u00ean ng\u1ef1c anh, t\u1eebng v\u1ebft t\u1eebng v\u1ebft s\u1eb9o, nh\u01b0 m\u1ea1ng nh\u1ec7n b\u1ecb ch\u1eb7t ra m\u1ed9t m\u1ea3nh v\u00e1 l\u00ean ng\u1ef1c anh ngang d\u1ecdc, \u0111\u00f3 l\u00e0 nh\u1eefng v\u1ebft b\u1ecb dao r\u1ef1a ch\u00e9m. Anh \u0111\u1ea9y t\u00f4i ra, th\u1edf d\u00e0i: \u201cEm c\u00f3 bi\u1ebft em \u0111ang l\u00e0m g\u00ec kh\u00f4ng? M\u1eb7c \u00e1o v\u00e0o ngay!\u201d.

Anh v\u1eeba n\u00f3i d\u1ee9t kho\u00e1t v\u00e0 g\u1ea5p g\u00e1p v\u1eeba nh\u01b0 ph\u1ea3ng ph\u1ea5t ch\u1ecbu \u0111\u1ef1ng c\u1ea3m gi\u00e1c \u0111au kh\u1ed5. T\u00f4i bi\u1ebft h\u01a1i th\u1edf d\u00e0i g\u1ea5p g\u00e1p \u0111\u00f3 l\u00e0 g\u00ec, t\u00f4i l\u00e0 b\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, nh\u01b0ng t\u00f4i \u0111\u00e3 h\u1ecdc l\u1edbp 9. Chuy\u1ec7n nam n\u1eef, t\u00f4i kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 kh\u00f4ng bi\u1ebft g\u00ec.

Ch\u00ed \u00edt, t\u00f4i \u0111\u00e3 hi\u1ec3u n\u1ed7i g\u1ea5p g\u00e1p c\u1ee7a anh. \u0110\u00f3 l\u00e0 m\u1ed9t th\u1ee9 d\u1ee5c v\u1ecdng, m\u1ed9t th\u1ee9 d\u1ee5c v\u1ecdng th\u00fa t\u00ednh.

\u201cEm kh\u00f4ng \u0111\u00e2u, em c\u1ea7n anh, anh l\u00e0 b\u1ed3 em, b\u1ecdn \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch \u0111\u1ec1u n\u00f3i v\u1eady, sao anh l\u1ea1i kh\u00f4ng c\u1ea7n \u0111\u1ebfn em?\u201d

T\u00f4i l\u1ea1i ng\u00e3 v\u00e0o Th\u00e0nh, \u00f4m ch\u1eb7t anh, tay anh run l\u1ea9y b\u1ea9y.

\u201cAnh ph\u1ea3i ch\u00e9m ch\u1ebft ch\u00fang n\u00f3!\u201d Anh nghi\u1ebfn r\u0103ng n\u00f3i, nh\u00ecn t\u00f4i r\u1ed3i c\u00fai xu\u1ed1ng h\u00f4n. H\u00f4n b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1eeb m\u1eb7t, nh\u01b0 m\u01b0a, h\u00f4n l\u00ean b\u00f4ng c\u00fac tr\u00ean ng\u1ef1c t\u00f4i.

\u201c\u0110au?\u201d

T\u00f4i tr\u1ea3 l\u1eddi b\u1eb1ng run r\u1ea9y.

\u0110\u00eam \u0111\u00f3, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111\u00e3 xuy\u00ean s\u00e2u v\u00e0o s\u1ed1 ph\u1eadn t\u00f4i.

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

\u201cM\u00e0y ch\u1ebft d\u1ea5p \u1edf \u0111\u00e2u v\u1ec1?\u201d V\u1eeba v\u1ec1 nh\u00e0, ba t\u00f4i \u0111\u00e3 h\u00e9t l\u00ean ngo\u00e0i ph\u00f2ng kh\u00e1ch. T\u00f4i im l\u1eb7ng l\u00ean g\u00e1c, nhanh ch\u00f3ng thu x\u1ebfp \u0111\u1ed3 d\u00f9ng, c\u00f5ng m\u1ed9t ba l\u00f4 duy nh\u1ea5t, t\u00f4i xu\u1ed1ng nh\u00e0.

\u201cM\u00e0y, \u0111\u1ed3 con b\u1ea5t hi\u1ebfu, d\u00e1m \u0111i th\u00ec \u0111\u1eebng c\u00f3 v\u00e1c m\u1eb7t v\u1ec1!\u201d
Ba t\u00f4i ph\u1eabn n\u1ed9 t\u00f3m l\u1ea5y t\u00f4i, l\u1eafc t\u00f4i, d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 \u0111\u1ecbnh b\u00f3p v\u1ee5n t\u00f4i.

\u201cCon s\u1ebd kh\u00f4ng bao gi\u1edd tr\u1edf v\u1ec1!\u201d T\u00f4i l\u1ea1nh l\u00f9ng nh\u00ecn ba.

\u201cM\u00e0y d\u00e1m b\u1ecf nh\u00e0 \u0111i, tao s\u1ebd \u0111i ki\u1ec7n th\u1eb1ng kh\u1ed1n \u0111\u00f3 d\u1ee5 d\u1ed7 tr\u1ebb v\u1ecb th\u00e0nh ni\u00ean, \u0111\u1ec3 tao xem m\u00e0y d\u00e1m \u0111i \u0111\u00e2u!\u201d

M\u1eb9 t\u00f4i kh\u00f3c, g\u1ee1 b\u00e0n tay ba t\u00f4i \u0111ang b\u00f3p ch\u1eb7t vai t\u00f4i, ba t\u00f4i tr\u00e1i l\u1ea1i nh\u01b0 m\u1ed9t con d\u00e3 th\u00fa ph\u00e1t \u0111i\u00ean, \u0111\u1ecbnh \u0111\u1eadp ch\u1ebft t\u00f4i.

\u201cBa \u0111i ki\u1ec7n \u0111i, con \u0111\u1ea3m b\u1ea3o v\u1edbi ba, tr\u1edf v\u1ec1 nh\u00e0 n\u00e0y kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 con \u0111\u00e2u, m\u00e0 l\u00e0 m\u1ed9t c\u00e1i x\u00e1c ch\u1ebft!\u201d

T\u00f4i \u0111\u1ea9y tay ba, ra \u0111i kh\u1ecfi ng\u00f4i nh\u00e0 kh\u00f4ng ngo\u00e1i l\u1ea1i, t\u1ea1m bi\u1ec7t\u2026 Nh\u00e0, t\u00f4i ngo\u00e1i l\u1ea1i, l\u1ea1y m\u1ed9t l\u1ea1y c\u00e1i c\u1eeda. T\u1ea1m bi\u1ec7t nh\u00e0 m\u01b0\u1eddi l\u0103m n\u0103m, t\u00f4i \u0111i theo h\u1ea1nh ph\u00fac c\u1ee7a t\u00f4i, h\u1ea1nh ph\u00fac t\u00f4i mu\u1ed1n c\u00f3 \u0111\u00e2y.

T\u00f4i nh\u00ecn L\u00fd Hoa Th\u00e0nh ng\u1ed3i tr\u00ean xe m\u00e1y h\u00fat thu\u1ed1c, t\u00f4i m\u1ec9m c\u01b0\u1eddi. Nh\u00ecn xem, \u0111\u00f3 l\u00e0 h\u1ea1nh ph\u00fac c\u1ee7a t\u00f4i.

\uff0a \uff0a\uff0a

\u201cT\u00f4i y\u00eau m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi l\u00e0m t\u00f4i qu\u00ean ch\u00ednh b\u1ea3n th\u00e2n m\u00ecnh, t\u00f4i c\u1ee9 t\u01b0\u1edfng \u0111\u00f3 l\u00e0 th\u1ebf gi\u1edbi m\u00e0 t\u00f4i kh\u00e1t khao\u2026\u201d B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf h\u00e1t kh\u1ebd.

\u201c\u0110\u00e3 nghe b\u00e0i h\u00e1t n\u00e0y bao gi\u1edd ch\u01b0a?\u201d B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf h\u1ecfi t\u00f4i.

\u201cNghe r\u1ed3i, b\u00e0i \u201c\u0110\u00eam \u0111en\u201d c\u1ee7a T\u00f4n Y\u1ebfn T\u01b0, hay l\u1eafm!\u201d T\u00f4i ch\u1edbp m\u1eaft c\u01b0\u1eddi tr\u1ea3 l\u1eddi.

\u201cN\u0103m \u0111\u00f3, t\u00f4i \u0111\u00fang l\u00e0 nh\u01b0 th\u1ebf, \u0111\u00e3 b\u1ecf nh\u00e0 ra \u0111i trong t\u00ecnh c\u1ea3nh \u1ea5y\u2026\u201d B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf d\u1ee5i \u0111i\u1ebfu thu\u1ed1c, m\u1eaft nh\u00ecn m\u00f4ng lung ra ph\u00eda tr\u01b0\u1edbc.

\u201cR\u1ed3i sau \u0111\u00f3 th\u00ec sao?\u201d T\u00f4i g\u00f5 b\u00e0n ph\u00edm, h\u1ecfi ti\u1ebfp.

\u201cR\u1ed3i sau\u2026\u201d b\u1ed7ng nhi\u00ean c\u00f4 c\u0103ng m\u1eaft, l\u1ea1nh l\u00f9ng, nh\u1edb v\u1ec1 kho\u1ea3ng m\u01b0\u1eddi l\u0103m tu\u1ed5i n\u0103m \u1ea5y, c\u00f4 v\u00e0 L\u00fd Hoa Th\u00e0nh ch\u1ea1y tr\u1ed1n, n\u0103m c\u00f4 \u0111i t\u00ecm h\u1ea1nh ph\u00fac\u2026

\u25ce \u25ce \u25ce

Mi\u1ec5n c\u01b0\u1ee1ng t\u1ed1t nghi\u1ec7p c\u1ea5p hai, t\u00f4i \u0111\u01b0\u01a1ng nhi\u00ean kh\u00f4ng th\u1ec3 v\u00e0o Trung h\u1ecdc. L\u00fd Hoa Th\u00e0nh c\u0169ng kh\u00f4ng vui, \u0111\u1ecbnh \u00e9p t\u00f4i thi l\u1ea1i l\u1ea7n n\u1eefa. M\u1ed7i khi anh l\u00f4i vi\u1ec7c \u0111\u00f3 ra, t\u00f4i c\u01b0\u1eddi gian x\u1ea3o, t\u1ef1 c\u1edfi d\u1ea7n \u00e1o qu\u1ea7n, anh ch\u1ec9 c\u00f2n c\u00e1ch kh\u00f4ng bao gi\u1edd d\u00e1m \u0111\u1ec1 c\u1eadp n\u1eefa.

Nh\u1eefng ng\u00e0y th\u1eadt vui s\u01b0\u1edbng! Th\u1eadt \u0111\u00f3, r\u1ea5t chi\u1ec1u t\u00f4i, r\u1ea5t n\u1ecbnh t\u00f4i, nh\u1eefng g\u00ec t\u00f4i mu\u1ed1n anh \u0111\u1ec1u cho, m\u00e0 t\u00f4i n\u00e0o mu\u1ed1n g\u00ec nhi\u1ec1u, ch\u1ec9 mu\u1ed1n anh \u1edf b\u00ean t\u00f4i.

T\u00f4i t\u1eeb b\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf bi\u1ebfn th\u00e0nh ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n b\u00e0 c\u1ee7a \u0111\u1ea1i ca, nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi g\u1eb7p t\u00f4i gi\u1edd \u0111\u1ec1u ch\u00e0o ch\u1ecb Hai. T\u00f4i ch\u01b0a bao gi\u1edd \u0111\u00e1nh ai, nh\u01b0ng gi\u1edd c\u0169ng t\u1ef1 d\u01b0ng th\u00e0nh ch\u1ecb Hai \u0111\u1ea7u \u0111\u1ea3ng. D\u01b0\u1edbi tay t\u00f4i l\u00e0 m\u1ed9t l\u0169 ng\u01b0\u1eddi, nh\u01b0ng ch\u00ednh t\u00f4i c\u0169ng kh\u00f4ng hi\u1ec3u v\u00ec sao h\u1ecd nghe l\u1eddi t\u00f4i, c\u1ea3 nh\u1eefng c\u00f4 g\u00e1i l\u1edbn tu\u1ed5i h\u01a1n t\u00f4i, c\u1ea3 nh\u1edf tu\u1ed5i h\u01a1n t\u00f4i, t\u00ednh kh\u00ed \u0111\u1ec1u d\u1eef d\u1ed9i h\u01a1n t\u00f4i, h\u1ecd \u0111\u1ec1u l\u00e0 \u0111\u00e0n b\u00e0 c\u1ee7a \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch.

L\u00fd Hoa Th\u00e0nh r\u1ea5t gh\u00e9t \u0111\u00e1m h\u1ed7n t\u1ea1p \u0111\u00f3 c\u1ee9 \u0111i theo t\u00f4i, b\u1ea3o b\u1ecdn h\u1ecd s\u1ebd l\u00e0m h\u1ecfng em, t\u00f4i c\u01b0\u1eddi anh, ng\u01b0\u1eddi l\u00e0m h\u1ecfng t\u00f4i l\u00e0 Th\u00e0nh ch\u1ee9 ai.

L\u00fd Hoa Th\u00e0nh b\u1ea3o v\u1ec7 t\u00f4i r\u1ea5t ch\u1eb7t ch\u1ebd, tr\u1eeb khi c\u00f3 vi\u1ec7c, n\u1ebfu kh\u00f4ng Th\u00e0nh kh\u00f4ng bao gi\u1edd v\u1ee9t t\u00f4i cho \u0111\u00e1m th\u1ee7 h\u1ea1, anh lu\u00f4n \u0111i c\u00f9ng t\u00f4i, k\u1ec3 c\u1ea3 \u1edf nh\u00e0 c\u00f9ng t\u00f4i.

Sau n\u00e0y \u0111\u00e1m h\u1ed7n t\u1ea1p c\u1ee7a \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch n\u00f3i, t\u00f4i m\u1edbi hi\u1ec3u, th\u00ec ra L\u00fd Hoa Th\u00e0nh s\u1ee3 t\u00f4i b\u1ecb \u0111\u1ed1i th\u1ee7 b\u1eaft c\u00f3c.

L\u00fd Hoa Th\u00e0nh kh\u00f4ng c\u00f3 nh\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec3m, gi\u1edd \u0111\u00e3 c\u00f3 r\u1ed3i, \u0111\u00f3 l\u00e0 l\u1eddi c\u1ee7a \u00f4ng tr\u00f9m nh\u1eadn x\u00e9t. Nh\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a Th\u00e0nh l\u00e0 \u0111\u00e0n b\u00e0, l\u00e0 \u0111o\u00e1 c\u00fac m\u1ecfng h\u1ec5 \u0111\u1ed9ng v\u00e0o l\u00e0 d\u1eadp n\u00e1t kia.

C\u00e2u n\u00f3i n\u00e0y, t\u00f4i ch\u1ec9 nghe m\u1ed9t l\u1ea7n, b\u1ecdn \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch \u0111\u00e3 b\u1ecb L\u00fd Hoa Th\u00e0nh ch\u1eedi tan n\u00e1t nh\u01b0 ch\u00f3.

H\u1ecfi ngh\u0129a l\u00e0 sau, anh n\u00f3i kh\u00f4ng sao\u2026 H\u01a1n m\u1ed9t n\u0103m \u0111i theo L\u00fd Hoa Th\u00e0nh, t\u00f4i kh\u00f4ng h\u1ec1 b\u1ecb \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng m\u1ea5y, t\u00f4i v\u1eabn l\u00e0 \u0111o\u00e1 c\u00fac. Trong \u0111\u00eam t\u1ed1i, hoa c\u00fac kh\u00f4ng b\u1ecb v\u1ea5y b\u1ea9n, c\u00e1i thay \u0111\u1ed5i, c\u00f3 ch\u0103ng ch\u1ec9 l\u00e0 nh\u1eefng d\u1ee5c v\u1ecdng c\u1ee7a \u0111\u00e0n \u00f4ng \u0111\u00e0n b\u00e0.

\u0110\u00e3 c\u00f3 l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti\u00ean, anh kh\u00f4ng c\u00f2n nh\u01b0 ng\u00e0y x\u01b0a, ngay c\u1ea3 ch\u1ea1m c\u0169ng kh\u00f4ng d\u00e1m ch\u1ea1m, anh d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 m\u1ed7i l\u1ea7n th\u00e8m, \u0111\u1ec1u l\u1eadp t\u1ee9c\u2026 Ngay c\u1ea3 khi v\u1eeba v\u1ec1 ch\u01b0a thay \u0111\u1ed3, ngay trong ph\u00f2ng kh\u00e1ch.

T\u00f4i kh\u00f4ng ph\u1ea3n \u0111\u1ed1i, t\u00f4i ch\u1ec9 c\u1ea3m th\u1ea5y h\u1ea1nh ph\u00fac, th\u1eadt s\u1ef1 h\u1ea1nh ph\u00fac r\u1ed3i c\u0169ng \u0111\u00e3 t\u1edbi\u2026

Ng\u00e0y sau m\u1edbi hi\u1ec3u, \u0111\u00f3 ch\u1ec9 l\u00e0 s\u1ef1 b\u1eaft \u0111\u1ea7u, nh\u1eefng \u0111en t\u1ed1i b\u1eaft \u0111\u1ea7u m\u1edf.

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

Anh tr\u1edf m\u00ecnh nh\u00ecn t\u00f4i, nh\u00ecn t\u00f4i m\u1eaft v\u1eabn d\u1ecbu d\u00e0ng, c\u00e1i nh\u00ecn v\u1eabn nh\u01b0 x\u01b0a, t\u01b0\u1edfng d\u1ecbu \u0111\u1ebfn n\u1ed7i c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0 tan t\u00f4i\u2026 B\u00e0n tay vu\u1ed1t ve l\u01b0ng t\u00f4i, nh\u01b0 d\u1ed7 em b\u00e9.

\u201cMai \u0111i v\u1edbi anh \u0111\u1ebfn Ng\u0169 L\u00fd\u201d anh n\u00f3i.

\u201c\u0110i l\u00e0m g\u00ec?\u201d Nh\u1eafm m\u1eaft, kh\u00f4ng mu\u1ed1n n\u00f3i chuy\u1ec7n, anh \u1ea5y kho\u1ebb, ch\u1ee9 t\u00f4i s\u1ee9c \u0111\u00e2u \u0111i xa.

\u201c\u0110i g\u1eb7p \u0111\u1ea1i ca Long\u201d
\u201cAi?\u201d Anh ch\u01b0a t\u1eebng n\u00f3i v\u1edbi t\u00f4i nh\u1eefng chuy\u1ec7n n\u1ed9i b\u1ed9 giang h\u1ed3, c\u0169ng kh\u00f4ng cho b\u1ecdn \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch nh\u1eafc g\u00ec b\u00ean tai t\u00f4i.

\u201c\u0110\u1ea1i ca c\u1ee7a anh.\u201d

\u201cAnh kh\u00f4ng ph\u1ea3i \u0111\u1ea1i ca \u01b0?\u201d C\u00e1i l\u0169 theo \u0111u\u00f4i kia kh\u00f4ng ph\u1ea3i to\u00e0n k\u00eau \u0111\u1ea1i ca \u0111\u1ea1i ca sao?
Anh c\u01b0\u1eddi kh\u1ebd, vu\u1ed1t ve t\u00f3c t\u00f4i, \u201c\u0110\u00f3 l\u00e0 b\u1ecdn \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch g\u1ecdi ch\u01a1i anh th\u00f4i, c\u00f2n \u0111\u1ea1i ca Long l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e3 nu\u00f4i anh kh\u00f4n l\u1edbn.\u201d

T\u00f4i m\u01a1 h\u1ed3 kh\u00f4ng hi\u1ec3u anh n\u00f3i g\u00ec, ch\u1ec9 mu\u1ed1n ng\u1ee7.

D\u1ecbch l\u1ea1i ch\u1ed7 n\u1eb1m,t\u00f4i chui v\u00e0o g\u00f3c \u1ea5m trong ng\u1ef1c anh, h\u00edt m\u1ed9t h\u01a1i, cho c\u01a1n ng\u1ee7 c\u1ee7a m\u00ecnh tho\u1ea3 m\u00e3n, kh\u00f4ng kh\u00e1ng c\u1ef1 n\u00f3 n\u1eefa.

\uff0a \uff0a\uff0a

\u201cL\u1ea1c T\u00e2m, c\u00f4 b\u1ea3o, t\u00ecnh y\u00eau \u0111\u00e1ng gi\u00e1 bao nhi\u00eau?\u201d B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf nh\u00ecn l\u00ean m\u1eb7t b\u00e0n, h\u1ecfi t\u00f4i.

\u201cT\u00ecnh y\u00eau?\u201d T\u00f4i nh\u00ecn m\u00e0n h\u00ecnh, v\u1eeba s\u1eeda ch\u1eef g\u00f5 sai v\u1eeba c\u01b0\u1eddi \u201c\u0110\u00e1ng gi\u00e1 bao nhi\u00eau \u00e1, t\u00f4i quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh th\u00e0nh ti\u1ec3u thuy\u1ebft gia di\u1ec5m t\u00ecnh \u0111\u00e2y! T\u00ecnh y\u00eau v\u1edbi t\u00f4i h\u1ea3, l\u00e0 quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t\u201d.

\u201cTh\u1eadt kh\u00f4ng?\u201d B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf n\u00f3i gi\u1ecdng xa v\u1eddi, l\u1ea1nh l\u00f9ng. C\u00f4 ng\u01b0\u1edbc nh\u00ecn t\u00f4i \u201cTh\u1eddi b\u1ecdn t\u00f4i l\u00fac \u1ea5y, t\u00ecnh y\u00eau l\u00e0 m\u1ea1ng s\u1ed1ng\u2026\u201d

\u201cC\u00f2n b\u00e2y gi\u1edd?\u201d T\u00f4i g\u00f5 b\u00e0n ph\u00edm, nh\u00ecn c\u00f4 h\u1ecfi.

\u201cGi\u1edd \u01b0?\u201d B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf m\u1eaft tr\u1ed1ng r\u1ed7ng, ph\u1ea3ng ph\u1ea5t nh\u01b0 b\u1ecb t\u00f4i h\u1ecfi m\u1ed9t c\u00e2u kh\u00f3, ch\u1eb3ng c\u00e1ch g\u00ec tr\u1ea3 l\u1eddi\u2026

\uff0a \uff0a\uff0a

C\u00e1i g\u00ec l\u00e0 \u0111en t\u1ed1i? Gi\u1edd t\u00f4i m\u1edbi bi\u1ebft, th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a L\u00fd Hoa Th\u00e0nh l\u00e0 \u0111en t\u1ed1i\u2026

Trong pub \u0111\u00e8n r\u1ea5t t\u1ed1i, ch\u1ed7 n\u00e0o c\u0169ng n\u1ed3ng m\u00f9i r\u01b0\u1ee3u v\u00e0 thu\u1ed1c, s\u00f4 pha l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n \u00f4ng v\u00e9t \u0111en, v\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ee9ng c\u0169ng ch\u1eadt to\u00e0n \u0111\u00e0n \u00f4ng.

Ch\u1ec9 c\u00f3 t\u00f4i, v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ee9ng b\u00ean ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n \u00f4ng m\u1eb7c b\u1ed9 v\u00e9t \u0111en l\u00e0 ph\u1ee5 n\u1eef, t\u00f4i lo \u00e2u d\u1ef1a v\u00e0o Th\u00e0nh, t\u00f4i kh\u00f4ng quen ai.

\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch \u0111\u1ec1u \u1edf ngo\u00e0i, kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c v\u00e0o. V\u00ec sao, t\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft\u2026

\u201cCh\u00e0o \u0111\u1ea1i ca Long \u0111i!\u201d l\u1ea7n \u0111\u1ea7u ti\u00ean Th\u00e0nh kh\u00f4ng n\u1eafm tay t\u00f4i, k\u1ec7 t\u00f4i nh\u01b0 con nh\u1eb7ng xanh ch\u1ea3 bi\u1ebft n\u00ean bay ra ch\u1ed7 n\u00e0o\u2026

\u201cAnh Long\u201d t\u00f4i c\u00fai g\u1eb1m xu\u1ed1ng l\u00ed nh\u00ed.

\u201cHoa Th\u00e0nh, hai \u0111\u1ee9a ng\u1ed3i xu\u1ed1ng \u0111i!\u201d Ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n \u00f4ng n\u00f3i.

Th\u00e0nh k\u00e9o t\u00f4i ng\u1ed3i xu\u1ed1ng, t\u00f4i c\u1ea3m gi\u00e1c h\u01a1n ch\u1ee5c \u0111\u00f4i m\u1eaft \u0111\u1ec1u nh\u00ecn t\u00f4i, nh\u01b0 th\u1ec3 t\u00f4i kh\u00e1c lo\u00e0i, kh\u00f4ng c\u00f9ng lo\u1ea1i v\u1edbi h\u1ecd.

\u201cKh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi trong h\u1ed9i \u00e0?\u201d \u0110\u1ea1i ca Long h\u1ecfi.

\u201cKh\u00f4ng!\u201d

T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea3m gi\u00e1c \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea1i ca Long \u0111ang \u0111\u00e1nh gi\u00e1 t\u00f4i.

\u201cB\u1ea5y th\u1ebf n\u00e0y, m\u00e0y kh\u00f4ng s\u1ee3 l\u00ean gi\u01b0\u1eddng b\u1ecb n\u00f3 \u0111\u00e8 \u00e0?\u201d N\u00f3i xong, l\u0169 \u0111\u00e0n \u00f4ng b\u00ean c\u1ea1nh c\u01b0\u1eddi ha h\u1ea3, c\u01b0\u1eddi \u0111\u1ebfn m\u1ee9c t\u00f4i lu\u1ed1ng cu\u1ed1ng, mu\u1ed1n b\u1ecf ch\u1ea1y.

T\u00f4i bi\u1ebft Th\u00e0nh h\u01a1i c\u1ee9ng ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1i, t\u00f4i \u0111\u1ecbnh ng\u01b0\u1edbc l\u00ean nh\u00ecn anh, ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n b\u00e0 \u1edf b\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u1ea1i ca Long b\u1ea3o:

\u201cAnh Long, kh\u1ecfi b\u1eaft n\u1ea1t c\u00f4 b\u00e9 \u0111i. Em b\u00e9, em m\u1ea5y tu\u1ed5i?\u201d

Nghe ti\u1ebfng n\u00f3i c\u1ea5t l\u00ean, t\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft n\u00f3i g\u00ec, c\u1ea3m gi\u00e1c Th\u00e0nh l\u1eafc tay t\u00f4i, t\u00f4i m\u1edbi bu\u1ed3n bu\u1ed3n b\u1ea3o: \u201cM\u01b0\u1eddi s\u00e1u!\u201d

\u201cHoa Th\u00e0nh, m\u00e0y d\u1ee5 d\u1ed7 con n\u00edt \u00e0?\u201d \u0111\u1ea1i ca Long l\u1ea1i ch\u00eam v\u00e0o.

\u201cTh\u00edch r\u1ed3i, ch\u1ea3 c\u00f2n c\u00e1ch n\u00e0o kh\u00e1c.\u201d Cu\u1ed1i c\u00f9ng Th\u00e0nh \u0111\u00e3 tr\u1ea3 l\u1eddi, \u0111\u00f4i ch\u00fat l\u1ea1nh nh\u1ea1t.

\u201c\u0110\u1eebng c\u00f3 phi\u1ec1n ph\u1ee9c l\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c\u201d \u0111\u1ea1i ca Long c\u0169ng n\u00f3i l\u00e3nh \u0111\u1ea1m.

\u201cKh\u00f4ng \u0111\u00e2u!\u201d

\u201cEm b\u00e9, ch\u1ecb l\u00e0 Lam, th\u1ebf em l\u00e0 g\u00ec?\u201d Lam h\u1ecfi.

\u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf\u201d T\u00f4i ch\u01b0a k\u1ecbp n\u00f3i, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111\u00e3 tr\u1ea3 l\u1eddi.

\u201cTh\u1eb1ng cu sao m\u00e0y c\u1ee9 b\u01b0\u1edbng nh\u01b0 b\u00f2 th\u1ebf h\u1ea3, tao h\u1ecfi con b\u1ed3 m\u00e0y ch\u1ee9 kh\u00f4ng h\u1ecfi m\u00e0y, l\u00e0m g\u00ec m\u00e0 c\u1ee9 nh\u01b0 th\u1ec3 tao s\u1eafp \u0103n th\u1ecbt n\u00f3 \u1ea5y h\u1ea3?\u201d Lam c\u01b0\u1eddi.

\u201cHoa Th\u00e0nh, m\u00e0y 20 tu\u1ed5i ch\u01b0a? Tao \u0111\u1ecbnh giao Ng\u0169 L\u00fd cho m\u00ecnh g\u00e1nh g\u1ed3ng!\u201d \u0111\u1ea1i ca Long n\u00f3i.

\u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, ra \u0111\u00e2y, cho b\u1ecdn \u0111\u00e0n \u00f4ng n\u00f3i chuy\u1ec7n, ch\u1ecb em m\u00ecnh t\u00ecm ch\u1ed7 kh\u00e1c!\u201d Lam \u0111\u1ee9ng d\u1eady, \u0111\u01b0a tay cho t\u00f4i.

T\u00f4i r\u1ee5t l\u1ea1i, nh\u00ecn Th\u00e0nh, trong m\u1eaft anh c\u00f3 ch\u00fat kh\u00f3 ch\u1ecbu, n\u00f3i kh\u1ebd. \u201cEm \u0111i v\u1edbi ch\u1ecb Lam \u0111i, anh c\u00f3 vi\u1ec7c v\u1edbi \u0111\u1ea1i ca, t\u00ed n\u1eefa anh s\u1ebd \u0111i t\u00ecm em\u201d.

T\u00f4i v\u1eabn \u0111\u1ee9ng y\u00ean ch\u1ed7 c\u0169, t\u00f4i kh\u00f4ng quen g\u1ea7n ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1,nh\u1ea5t l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ch\u1ec9 nh\u00ecn m\u1ed9t c\u00e1i l\u00e0 th\u1ea5u t\u00f4i. \u0110\u1ea1i ca Long t\u1ecf v\u1ebb kh\u00f4ng h\u00e0i l\u00f2ng, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111\u1ea9y t\u00f4i th\u00eam m\u1ed9t c\u00e1i, nh\u1eabn n\u1ea1i n\u00f3i \u201cAnh xong nhanh th\u00f4i!\u201d

Ch\u1ea3 c\u00f2n c\u00e1ch n\u00e0o kh\u00e1c, t\u00f4i c\u1eafn m\u00f4i, \u0111i theo ch\u1ecb Lam sang gian kh\u00e1c. Khi \u0111\u00f3ng c\u1eeda ph\u00f2ng l\u1ea1i, t\u00f4i c\u00f2n nghe th\u1ea5y ti\u1ebfng \u0111\u1ea1i ca n\u00f3i \u201cY\u1ebfu \u1edbt nh\u01b0 th\u1ebf th\u00ec m\u00e0y m\u1ec7t l\u1eafm\u2026\u201d

T\u00f4i kh\u00f4ng nghe th\u1ea5y Th\u00e0nh tr\u1ea3 l\u1eddi, c\u00e1nh c\u1eeda \u0111\u00e3 \u0111\u00f3ng tr\u01b0\u1edbc khi Th\u00e0nh tr\u1ea3 l\u1eddi.

L\u00e0m anh m\u1ec7t m\u1ecfi? T\u00f4i s\u1ebd l\u00e0 g\u00e1nh n\u1eb7ng cho anh? T\u00f4i kh\u00f4ng hi\u1ec3u\u2026h\u1ed3i \u0111\u00f3 t\u00f4i c\u00f2n ch\u01b0a hi\u1ec3u\u2026

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

\u201cM\u00e0y v\u00e0 Hoa Th\u00e0nh l\u00e0m sao quen nhau v\u1eady?\u201d

Lam k\u00e9o tay t\u00f4i sang gian ph\u00f2ng b\u00ean c\u1ea1nh, trong \u0111\u00e3 c\u00f3 ba b\u1ed1n \u0111\u1ee9a con g\u00e1i tu\u1ed5i x\u1ea5p x\u1ec9 t\u00f4i, h\u1ecd th\u1ea5y ch\u1ecb Lam v\u1ed9i v\u00e3 ch\u00e0o.

\u201cEm\u2026 em t\u1eebng c\u1ee9u anh \u1ea5y!\u201d Khi anh b\u1ecb \u0111\u00e1nh t\u01a1i t\u1ea3, khi ch\u00fat n\u1eefa l\u00e0 anh ch\u1ebft trong ng\u00f5 t\u1ed1i.

\u201c\u1ed2\u2026 th\u1ea3o n\u00e0o th\u1eb1ng \u0111\u00f3 th\u00edch m\u00e0y th\u1ebf!\u201d Lam li\u1ebfc nh\u00ecn t\u00f4i.

\u201cM\u00e0y \u0111\u00fang l\u00e0 d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng th\u1eadt!\u201d Ch\u1ecb ta c\u01b0\u1eddi b\u1eb9o m\u00e1 t\u00f4i, t\u00f4i h\u01a1i kh\u00f3 ch\u1ecbu n\u00e9 \u0111\u1ea7u, v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi th\u1ebf n\u00e0y t\u00f4i kh\u00f4ng h\u1ec1 c\u00f3 c\u1ea3m t\u00ecnh.

\u201cM\u00e0y s\u1ee3 ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1 \u0111\u00fang kh\u00f4ng?\u201d Lam c\u01b0\u1eddi v\u1ebb b\u1ea5t c\u1ea7n \u0111\u1eddi. \u201cH\u1ed3i tao tu\u1ed5i b\u1eb1ng m\u00e0y, tao c\u0169ng gh\u00e9t \u0111\u00e0n b\u00e0 l\u1edbn h\u01a1n b\u1eb9o m\u00e1 tao!\u201d

\u201cKh\u00f4ng ph\u1ea3i em ngh\u0129 th\u1ebf.\u201d Th\u1ef1c ra nh\u00ecn Lam kh\u00f4ng gi\u00e0, t\u00f4i c\u1ea3m th\u1ea5y ch\u1ecb ta nhi\u1ec1u nh\u1ea5t l\u00e0 c\u1ee1 ba ch\u1ee5c.

\u201cKh\u00f4ng sao, sau n\u00e0y c\u00f3 g\u00ec c\u1ee9 t\u00ecm tao, Hoa Th\u00e0nh b\u1eaft n\u1ea1t m\u00e0y, c\u0169ng c\u1ee9 t\u00ecm tao! Th\u1eb1ng \u0111\u00f3 \u0111\u1eb9p trai, m\u00e0y n\u00ean gi\u1eef l\u1ea5y n\u00f3!\u201d

\u201cL\u00fd Hoa Th\u00e0nh kh\u00f4ng bao gi\u1edd nh\u01b0 th\u1ebf!\u201d Anh \u1ea5y l\u00e0 h\u1ea1nh ph\u00fac c\u1ee7a t\u00f4i, t\u00f4i c\u0169ng l\u00e0 h\u1ea1nh ph\u00fac c\u1ee7a anh, anh s\u1ebd kh\u00f4ng bao gi\u1edd b\u1ecf \u0111i.

Lam c\u01b0\u1eddi l\u1edbn, c\u01b0\u1eddi m\u1ed9t c\u00e1ch k\u1ebb c\u1ea3: \u201c\u00d4i tu\u1ed5i tr\u1ebb th\u1eadt th\u00fa v\u1ecb!\u201d

Lam c\u00f3 v\u1ebb ho\u00e0 nh\u00e3, \u00edt ra c\u00f2n h\u01a1n \u0111\u1ea1i ca Long v\u00e0 b\u1ecdn \u0111\u00e0n \u00f4ng, kh\u00f4ng d\u00f9ng \u00e1nh m\u1eaft d\u1ecb bi\u1ec7t nh\u00ecn t\u00f4i.

\u201cV\u00ec sao m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi kh\u00f4ng th\u00edch em?\u201d T\u00f4i l\u1ea5y d\u0169ng kh\u00ed h\u1ecfi.

\u201cKh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 kh\u00f4ng th\u00edch, ch\u1ec9 c\u00f3 \u0111i\u1ec1u m\u00e0y ng\u00e2y th\u01a1 qu\u00e1, d\u1ec5 b\u1ecb ng\u01b0\u1eddi ta b\u1eaft n\u1ea1t!\u201d Lam th\u1edf d\u00e0i.

\u201cL\u00fd Hoa Th\u00e0nh s\u1ebd b\u1ea3o v\u1ec7 em\u2026\u201d V\u00ec sao h\u1ecd \u0111\u1ec1u n\u00f3i t\u00f4i y\u1ebfu \u0111u\u1ed1i? y\u1ebfu \u0111u\u1ed1i th\u00ec sao? \u0110\u00e3 c\u00f3 Th\u00e0nh, ko ph\u1ea3i th\u1ebf sao?\u201c

V\u1ea5n \u0111\u1ec1 \u1edf ch\u1ed7, n\u00f3 m\u1ea5t qu\u00e1 nhi\u1ec1u th\u1eddi gian \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 m\u00e0y\u201d. Lam nh\u00edu m\u00e0y l\u1ea1i \u201cgi\u1edd n\u00f3 \u0111\u00e3 l\u00e0 th\u1ee7 l\u0129nh, t\u1eeb s\u00e1ng \u0111\u1ebfn t\u1ed1i ch\u1ec9 ch\u1ea1y theo m\u1ed9t con \u0111\u00e0n b\u00e0, s\u1ebd c\u00f3 chuy\u1ec7n!\u201d

T\u00f4i kh\u00f4ng hi\u1ec3u c\u00e2u \u0111\u00f3, th\u1ee7 l\u0129nh c\u00e1i g\u00ec?

L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111\u00e3 b\u1ecf h\u1ecdc m\u1ed9t n\u0103m nay, tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc kh\u00f4ng c\u00f2n l\u00e0 n\u01a1i anh dung th\u00e2n n\u1eefa! Su\u1ed1t m\u1ed9t n\u0103m nay, anh ch\u1ec9 \u0111\u00f4i khi \u0111i ra qu\u00e1n Karaoke, bar ch\u01a1i, c\u0169ng r\u1ea5t \u00edt khi th\u1ea5y anh \u0111ua xe, th\u1ebf th\u00ec anh th\u1ee7 l\u0129nh g\u00ec?

Lam nh\u00ecn t\u00f4i kh\u00f3 hi\u1ec3u, l\u1ea1i c\u01b0\u1eddi l\u00ean: \u201cKh\u00f4ng sao, ch\u1ecb th\u00edch m\u00e0y. M\u00e0y theo ch\u1ecb, t\u1eeb t\u1eeb ch\u1ecb s\u1ebd d\u1ea1y!\u201d C\u00e1i c\u01b0\u1eddi c\u1ee7a Lam l\u00e0m t\u00f4i b\u1ea5t \u1ed5n. T\u00f4i ph\u1ea3i h\u1ecdc g\u00ec? L\u00fd Hoa Th\u00e0nh gi\u1edd \u0111ang l\u00e0m g\u00ec? B\u1ed7ng nhi\u00ean, c\u00f3 ch\u00fat ng\u1ea1t th\u1edf. T\u00f4i c\u1ea3m gi\u00e1c, d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 \u0111ang d\u1eabm v\u00e0o m\u1ed9t v\u00f2ng xo\u00e1y, sao s\u00e2u th\u1ebf\u2026 sao \u0111en th\u1ebf\u2026 kh\u00f4ng th\u1ec3 ngo\u00e1i \u0111\u1ea7u.

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

T\u00f4i cu\u1ed1i c\u00f9ng \u0111\u00e3 bi\u1ebft Th\u00e0nh l\u00e0m g\u00ec, anh ta l\u00e0 c\u00f4n \u0111\u1ed3 x\u00e3 h\u1ed9i \u0111en cai qu\u1ea3n khu Ng\u0169 L\u00fd, d\u01b0\u1edbi tay h\u01a1n tr\u0103m th\u1eb1ng, gi\u00fap \u0111\u1ea1i ca Long qu\u1ea3n l\u00fd c\u00e1c v\u0169 tr\u01b0\u1eddng, qu\u00e1n Karaoke, KTV tr\u00ean \u0111\u1ecba b\u00e0n\u2026

T\u00f4i c\u0169ng bi\u1ebft v\u00ec sao anh lo l\u1eafng v\u1ec1 t\u00f4i \u0111\u1ebfn th\u1ebf, nh\u1eefng v\u1ebft th\u01b0\u01a1ng m\u1edbi m\u1ecdc tr\u00ean ng\u01b0\u1eddi anh, t\u00f4i bi\u1ebft n\u0103m ba b\u1eefa c\u00f4ng vi\u1ec7c c\u1ee7a anh l\u1ea1i \u0111\u1ed9ng t\u1edbi dao s\u00fang.

C\u00f3 l\u00fac t\u00f4i \u0111\u00e3 kh\u00f3c thay anh khi b\u0103ng v\u1ebft th\u01b0\u01a1ng, anh v\u1eabn c\u00f2n gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed9 m\u1eb7t h\u00ed h\u1edfn gi\u1eef tay t\u00f4i, b\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, k\u00eau \u0111i k\u00eau l\u1ea1i b\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, c\u1ee9 nh\u01b0 nh\u1eefng v\u1ebft ch\u00e9m tr\u00ean ng\u01b0\u1eddi l\u00e0 gi\u1ea3 v\u1edd.

\u201cC\u00f2n \u0111au kh\u00f4ng?\u201d T\u00f4i thay b\u0103ng m\u1edbi, h\u1ecfi kh\u1ebd. Ph\u00e1t hi\u1ec7n \u0111\u00e3 m\u1ea5y th\u00e1ng nay t\u00f4i h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c ngh\u1ec1 m\u1edbi, l\u00e0 r\u1ea5t bi\u1ebft c\u00e1ch b\u0103ng b\u00f3. B\u1ecdn \u00c2u D\u01b0\u01a1ng D\u1ecbch th\u1ec9nh tho\u1ea3ng c\u0169ng c\u1eafc c\u1edb \u0111\u00f2i t\u00f4i b\u0103ng b\u00f3 h\u1ed9.

Anh l\u1eafc \u0111\u1ea7u, k\u00e9o t\u00f4i ng\u1ed3i l\u00ean, tay tr\u00e1i \u00f4m eo t\u00f4i: \u201cEm \u0111\u1eb9p l\u1eafm\u2026\u201d anh ng\u1eedi h\u00edt c\u1ed5 t\u00f4i, n\u00f3i \u0111\u00f9a.

\u201cV\u1ebft th\u01b0\u01a1ng ch\u01b0a kh\u1ecfi, kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c!\u201d T\u00f4i \u0111\u1ea9y anh ra, nghi\u00eam m\u1eb7t n\u00f3i.

\u201cH\u00f4n anh \u0111i.\u201d Anh k\u00e9o t\u00f4i l\u1ea1i tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t, nh\u00ecn t\u00f4i, \u00e1nh m\u1eaft tr\u1edf n\u00ean s\u00e2u v\u00e0 th\u1eadt.

\u201cAnh bu\u1ed3n c\u01b0\u1eddi th\u1eadt \u0111\u1ea5y.\u201d T\u00f4i n\u00e9 \u0111\u1ea7u, h\u01a1i d\u1ed7i.

\u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, h\u00f4n anh.\u201d Th\u00e0nh l\u1ea1i k\u00e9o t\u00f4i l\u1ea1i, hai tay \u00f4m ch\u1eb7t t\u00f4i.

\u201cV\u00ec sao?\u201d Sao h\u00f4m nay anh l\u1ea1 th\u1ebf\u2026

\u201cCh\u1ec9 c\u00f3 m\u1ed7i em, m\u1edbi l\u00e0m anh bi\u1ebft anh v\u1eabn c\u00f2n s\u1ed1ng\u2026\u201d Th\u00e0nh g\u1ea1t m\u1edb t\u00f3c tr\u01b0\u1edbc tr\u00e1n t\u00f4i, n\u00f3i \u1ea3m \u0111\u1ea1m.

C\u1ea3m th\u1ea5y mu\u1ed1n kh\u00f3c qu\u00e1, t\u00f4i th\u00ec n\u00e0o kh\u00e1c g\u00ec anh? Ch\u1ec9 c\u00f3 L\u00fd Hoa Th\u00e0nh m\u1edbi l\u00e0m t\u00f4i c\u1ea3m gi\u00e1c m\u00ecnh v\u1eabn c\u00f2n \u0111ang s\u1ed1ng, anh l\u00e0 t\u00e2m th\u1ebf gi\u1edbi c\u1ee7a t\u00f4i.

T\u00f4i \u0111\u01b0a \u0111\u00f4i m\u00f4i t\u1edbi, th\u00e0nh th\u1eadt h\u00f4n l\u00ean, cho anh bi\u1ebft, t\u00f4i y\u00eau anh bi\u1ebft bao, c\u1ea7n anh bi\u1ebft bao.

Anh d\u00f9ng \u0111\u00f4i m\u00f4i l\u1ea1nh b\u0103ng kh\u00f4ng ch\u00fat h\u01a1i \u1ea5m, d\u1ecbu d\u00e0ng \u0111\u00e1p tr\u1ea3, ch\u1edd cho \u0111\u1ebfn khi tr\u00e1i tim \u0111\u1eadp b\u00ecnh t\u0129nh l\u1ea1i, t\u00f4i r\u1eddi kh\u1ecfi n\u1ee5 h\u00f4n, nh\u00ecn th\u1eb3ng v\u00e0o m\u1eaft anh, n\u00f3i: \u201cB\u1ecdn h\u1ecd, h\u1ecd kh\u00f4ng th\u00edch em\u2026\u201d

\u201cKh\u00f4ng sao, anh th\u00edch em l\u00e0 \u0111\u1ee7.\u201d Anh m\u01a1n man t\u00f4i, gi\u1ecdng \u1ea5m \u00e1p, c\u1ea3m \u0111\u1ed9ng.

\u201cC\u00f3 ph\u1ea3i em l\u00e0\u2026 g\u00e1nh n\u1eb7ng c\u1ee7a anh?\u201d

T\u00f4i ngh\u0129 \u0111\u1ebfn l\u1eddi Lam, h\u01a1i x\u00f3t xa, t\u00f4i ch\u1ec9 tu\u00e2n theo tr\u00e1i tim t\u00f4i \u0111\u1ec3 y\u00eau anh.. ch\u1ec9 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n y\u00eau anh m\u00e0 th\u00f4i.

\u201cN\u00f3i linh tinh, em kh\u00f4ng ph\u1ea3i \u0111\u00e2u.\u201d Anh h\u01a1i \u0111\u1ecf m\u1eaft, tay \u00f4m t\u00f4i k\u00e9o gi\u1eadt v\u00e0o l\u00f2ng.

\u201cLam, \u0111\u1ea1i ca Long, c\u1ea3 b\u1ecdn \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch c\u0169ng n\u00f3i em qu\u00e1 y\u1ebfu \u1edbt, s\u1ebd th\u00e0nh g\u00e1nh n\u1eb7ng cho anh\u2026\u201d \u0110i c\u00f9ng Lam ba th\u00e1ng nay, t\u00f4i \u0111\u00e3 d\u1ea7n hi\u1ec3u ra c\u00e1i t\u1eeb \u201cg\u00e1nh n\u1eb7ng\u201d mang h\u00e0m \u00fd g\u00ec\u2026

S\u1ee3 L\u00fd Hoa Th\u00e0nh l\u00e0m vi\u1ec7c c\u1ea3m t\u00ednh; S\u1ee3 L\u00fd Hoa Th\u00e0nh quy\u1ebfn luy\u1ebfn t\u00f4i n\u00ean kh\u00f4ng d\u00e1m li\u1ec1u ch\u1ebft x\u00f4ng t\u1edbi; S\u1ee3 c\u00f3 ng\u00e0y ai \u0111\u00f3 d\u00f9ng t\u00f4i \u0111\u1ec3 uy hi\u1ebfp L\u00fd Hoa Th\u00e0nh\u2026

\u201c\u0110\u00fang, em l\u00e0 g\u00e1nh n\u1eb7ng c\u1ee7a anh, g\u00e1nh n\u1eb7ng duy nh\u1ea5t.\u201d Th\u00e0nh \u00f4m ch\u1eb7t t\u00f4i kh\u00f4ng cho t\u00f4i c\u1ef1a qu\u1eady.

\u201cAnh n\u00f3i em bi\u1ebft, em kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p ch\u1ebft, v\u00ec anh c\u00f2n ph\u1ea3i lo g\u00e1nh em\u2026\u201d gi\u1ecdng \u0111i\u1ec7u anh b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng, nh\u01b0 th\u1ec3 \u0111ang n\u00f3i v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi kh\u00e1c, nh\u01b0ng t\u00f4i bi\u1ebft, \u0111\u00f3 l\u00e0 nh\u1eefng l\u1eddi anh n\u00f3i t\u1eeb t\u1eadn tim\u2026

\u201cHoa Th\u00e0nh, sau n\u00e0y l\u00e0m g\u00ec, h\u00e3y ngh\u0129 \u0111\u1ebfn em \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4ng? Em kh\u00f4ng mu\u1ed1n c\u00f2n tr\u1ebb m\u00e0 \u0111\u00e3 ph\u1ea3i go\u00e1\u2026\u201d T\u00f4i r\u1ea7u r\u1ea7u, v\u1eeba lo l\u1eafng v\u1eeba b\u1ea5t m\u00e3n d\u1eb7n.

Anh c\u01b0\u1eddi ph\u00e1 l\u00ean: \u201cNg\u1ed1c!\u201d

T\u00f4i \u00f4m l\u1ea5y Th\u00e0nh, c\u1ea3m gi\u00e1c h\u01a1i \u1ea5m c\u1ee7a anh, ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ebf t\u00f4i m\u1edbi x\u00e1c \u0111\u1ecbnh \u0111\u01b0\u1ee3c, th\u1eadt s\u1ef1 anh v\u1eabn c\u00f2n \u0111\u00e2y, nh\u1eefng n\u0103m th\u00e1ng h\u1ea1nh ph\u00fac v\u1eabn c\u00f2n \u0111\u00e2y. Nghe nh\u1ecbp tim anh \u0111\u1eadp, t\u00f4i m\u1edbi bi\u1ebft, t\u1ea5t c\u1ea3 v\u1eabn ch\u01b0a bi\u1ebfn m\u1ea5t, v\u1eabn c\u00f2n trong tay t\u00f4i.

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

\u201cAnh Th\u00e0nh, c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi g\u00e2y s\u1ef1 \u1edf ph\u00eda B\u1eafc, b\u1ecdn Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng\u201d. Nghe Ti\u1ec3u V\u01b0\u01a1ng n\u00f3i xong, anh l\u1eadp t\u1ee9c \u0111\u1ee9ng l\u00ean, m\u1eb7t t\u1ecf v\u1ebb s\u1eebng s\u1ed9.

\u201cKh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u1ea7n tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00e3 c\u1ea3nh c\u00e1o r\u1ed3i \u00e0?\u201d T\u00f4i k\u00e9o tay anh, c\u00fai nh\u00ecn t\u00f4i m\u1ed9t c\u00e1i, n\u1eafm tay anh l\u1ecfng h\u01a1n.

\u201cC\u1ea3nh D\u1ecbch, m\u00e0y tr\u00f4ng B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, Nhan Minh g\u1ecdi m\u1ea5y th\u1eb1ng theo tao\u201d.

\u201cEm kh\u00f4ng \u1edf l\u1ea1i \u0111\u00e2y \u0111\u00e2u, em s\u1ee3 l\u1eafm!\u201d Anh \u0111\u1ecbnh v\u1ee9t t\u00f4i l\u1ea1i \u0111\u00e2y, t\u00f4i n\u1eafm ch\u1eb7t tay anh kh\u00f4ng b\u1ecf ra, ki\u00ean quy\u1ebft n\u00f3i.

\u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, c\u00f3 ph\u1ea3i l\u00e0 \u0111i xem k\u1ecbch \u0111\u00e2u, em v\u1eabn ph\u1ea3i \u1edf \u0111\u00e2y, \u0111\u1eebng \u0111i l\u00e0m phi\u1ec1n \u0111\u1ea1i ca.\u201d \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch k\u00e9o t\u00f4i ra, h\u01a1i kh\u00f3 ch\u1ecbu.

\u201c\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch, t\u00f4i kh\u00f4ng ph\u1ea3i hoa trong nh\u00e0 k\u00ednh, m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1eebng coi t\u00f4i l\u00e0 b\u00ecnh hoa!\u201d T\u00f4i kh\u00f4ng ch\u1ecbu n\u1ed5i \u00e1nh m\u1eaft th\u01b0\u01a1ng h\u1ea1i c\u1ee7a h\u1ecd d\u00e0nh cho t\u00f4i, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh nh\u00ecn t\u00f4i, v\u1eabn ki\u00ean quy\u1ebft.

\u201cC\u1ea3nh D\u1ecbch \u1edf l\u1ea1i tr\u00f4ng n\u00f3, Nhan Minh, \u0111i.\u201d Anh c\u00fai xu\u1ed1ng h\u00f4n l\u00ean tr\u00e1n t\u00f4i, \u0111i kh\u1ecfi ph\u00f2ng.

Trong ph\u00f2ng, ch\u1ec9 c\u00f2n l\u1ea1i t\u00f4i v\u00e0 \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch, t\u00f4i c\u1eafn m\u00f4i, co g\u1ed1i \u00f4m ch\u1eb7t \u0111\u1ea7u. \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch th\u00ec kho\u00e1 tr\u00e1i c\u1eeda ph\u00f2ng, ng\u1ed3i y\u00ean c\u1ea1nh t\u00f4i.

\u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, \u0111\u1ea1i ca y\u00eau em, th\u00ec m\u1edbi kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 em xu\u1ea5t \u0111\u1ea7u l\u1ed9 di\u1ec7n.\u201d H\u01a1n m\u01b0\u1eddi ph\u00fat sau n\u00f3 m\u1edbi n\u00f3i.

\u201cV\u00ec sao kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 t\u00f4i l\u1ed9 di\u1ec7n? Ti\u1ec3u Quy\u00ean, b\u1ecdn \u1edat xanh \u0111\u1ecf \u1ea5y th\u00ec sao?\u201d T\u00f4i ng\u01b0\u1edbc l\u00ean nh\u00ecn, trong m\u1eaft to\u00e0n bu\u1ed3n b\u1ef1c\u2026

\u201c\u0110\u1ea1i ca l\u00e0m g\u00ec kh\u00f4ng ph\u1ea3i em kh\u00f4ng bi\u1ebft, b\u1ecdn \u1edat d\u00e1m ch\u00e9m ng\u01b0\u1eddi, c\u00f2n em d\u00e1m kh\u00f4ng?\u201d N\u00f3 \u0111\u1ed1t thu\u1ed1c. \u201c\u0110\u1ea1i ca c\u00e0ng ng\u00e0y c\u00e0ng c\u00f3 \u0111\u1ecba v\u1ecb, \u0111\u1eafc t\u1ed9i hay l\u00e0m kh\u00f3 ch\u1ecbu c\u00e0ng ng\u00e0y c\u00e0ng nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi, ch\u1ea3 n\u00f3i ng\u01b0\u1eddi ngo\u00e0i m\u00e0 ngay c\u1ea3 ng\u01b0\u1eddi trong tay m\u00ecnh c\u0169ng ph\u1ea3i \u0111\u1ec1 ph\u00f2ng.\u201d Anh ta nh\u1ed5 ra b\u1ee5m kh\u00f3i thu\u1ed1c, n\u00f3i l\u1ea1nh l\u00f9ng, m\u1ea5t h\u1eb3n v\u1ebb c\u1ee3t nh\u1ea3 b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng.
\u201cTr\u00ean giang h\u1ed3 \u0111\u00e3 \u0111\u1ed3n r\u1ed3i, \u0111\u1ea1i ca c\u00f3 con b\u1ed3 y\u1ebfu \u1edbt nh\u01b0 c\u00e0nh hoa ch\u1ec9 b\u00fang ph\u00e1t l\u00e0 n\u00e1t. Em b\u1ea3o em ra m\u1eb7t, r\u1ed3i \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi ta b\u1eaft m\u1ea5t th\u00ec \u0111\u1ea1i ca bi\u1ebft l\u00e0m sao?\u201d

Anh s\u1ebd ra sao? T\u00f4i kh\u00f4ng bi\u1ebft\u2026 \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch r\u1ea5t \u00edt khi g\u1ea7n t\u00f4i, r\u1ea5t \u00edt n\u00f3i chuy\u1ec7n v\u1edbi t\u00f4i. T\u00f4i nghe xong, c\u1ea3m th\u1ea5y bu\u1ed3n b\u00e3, kh\u00f4ng bi\u1ebft n\u00ean l\u00e0m g\u00ec\u2026 Nh\u00ecn \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh \u0111i \u0111\u00e3 s\u1eafp n\u1eeda ti\u1ebfng, t\u00f4i b\u1eaft \u0111\u1ea7u lo l\u1eafng, t\u00f4i mu\u1ed1n t\u00ecm anh qu\u00e1.

\u201c\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch, t\u00f4i mu\u1ed1n \u0111i t\u00ecm anh Th\u00e0nh\u201d

Anh ta b\u1ea5t m\u00e3n hu\u00fdt s\u00e1o \u201cT\u00f4i v\u1eeba n\u00f3i r\u1ed3i, kh\u00f4ng hi\u1ec3u \u00e0?\u201d

T\u00f4i h\u1eb1n h\u1ecdc nh\u00ecn n\u00f3 \u201cHi\u1ec3u t\u00f4i c\u0169ng v\u1eabn \u0111i. M\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi n\u00f3i t\u00f4i y\u1ebfu \u1edbt, t\u00f4i kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 c\u1ea7n h\u1ecdc h\u1ecfi \u01b0? V\u0129nh vi\u1ec5n nh\u1ed1t t\u00f4i trong c\u00e1i l\u1ed3ng son n\u00e0y l\u00e0m con s\u1ebb l\u00f4ng v\u00e0ng, s\u1ebd ch\u1ea3 bao gi\u1edd c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng. T\u00f4i l\u00e0 g\u00e1nh n\u1eb7ng \u0111\u00e2y t\u00f4i ch\u1ec9 c\u00e0ng ng\u00e0y c\u00e0ng n\u1eb7ng m\u00e0 th\u00f4i\u201d Gi\u1eadn d\u1eef n\u00f3i m\u1ed9t h\u1ed3i.

\u201cT\u00f4i ch\u1ec9 theo anh \u1ea5y, t\u00f4i h\u1ecdc c\u00e1ch s\u1ed1ng c\u1ee7a c\u00e1c ng\u01b0\u1eddi, kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c sao?\u201d

\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch ng\u1ea9n ng\u01a1 m\u1ea5t m\u1ed9t l\u00fac, l\u1eafc \u0111\u1ea7u \u201cT\u00f4i m\u00e0 cho em \u0111i, \u0111\u1ea1i ca ch\u00e9m ch\u1ebft t\u00f4i\u201d.

T\u00f4i n\u1eafm ch\u1eb7t c\u00e1i ly thu\u1ef7 tinh \u201cM\u00e0y kh\u00f4ng cho tao \u0111i, tao k\u00eau m\u00e0y hi\u1ebfp d\u00e2m tao, m\u00e0y d\u00e1m tin kh\u00f4ng?\u201d

\u201cH\u1ea3\u2026\u201d c\u1eb1m n\u00f3 r\u01a1i xu\u1ed1ng \u0111\u1ea5t.

\u201cM\u00e0y b\u1ea3o \u0111\u1ea1i ca tin l\u1eddi tao hay tin m\u00e0y?\u201d T\u00f4i th\u00e1ch th\u1ee9c, l\u1ea1nh l\u00f9ng n\u00f3i.

\u201cTh\u00f4i \u0111\u01b0\u1ee3c, \u0111i th\u00ec \u0111i. C\u00f3 l\u1ebd c\u0169ng \u0111\u00e3 gi\u1ea3i quy\u1ebft xong r\u1ed3i, nh\u01b0ng em ph\u1ea3i \u0111i theo \u0111\u1eb1ng sau t\u00f4i \u0111\u1ea5y, kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1ch xa qu\u00e1.\u201d

H\u1eafn th\u1edf d\u00e0i \u0111\u1ee9ng l\u00ean, r\u00fat thanh dao t\u1eeb sau l\u01b0ng gh\u1ebf s\u00f4 pha ra.

\u201cTao c\u0169ng kh\u00f4ng ph\u1ea3i tr\u1ebb con ba tu\u1ed5i.\u201d T\u00f4i c\u1edfi t\u1ea5m \u00e1o kho\u00e1c c\u1ee7a L\u00fd Hoa Th\u00e0nh ra, s\u1ea3i b\u01b0\u1edbc ra kh\u1ecfi ph\u00f2ng, \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch l\u1ea1i \u0111i theo sau l\u01b0ng t\u00f4i. Ra kh\u1ecfi ph\u00f2ng, t\u00f4i \u0111i ra ph\u00eda b\u1eafc, m\u1ed7i b\u01b0\u1edbc ch\u00e2n \u0111i tim \u0111\u1eadp c\u00e0ng m\u1ea1nh, qu\u00e1n pub kh\u00f4ng l\u1edbn.

\u0110i t\u1eeb t\u1ea7ng ba xu\u1ed1ng t\u1ea7ng hai khu B\u1eafc, v\u00e0i ph\u00fat m\u00e0 th\u00f4i, t\u00f4i th\u00ec c\u00e0ng b\u01b0\u1edbc \u0111i c\u00e0ng kh\u00f3 kh\u0103n, b\u01b0\u1edbc sau kh\u00f3 nh\u1ea5c ch\u00e2n h\u01a1n b\u01b0\u1edbc tr\u01b0\u1edbc. \u0110i \u0111\u1ebfn tr\u01b0\u1edbc khu B\u1eafc, t\u00f4i nghe th\u1ea5y b\u00ean trong r\u1ea5t \u1ed3n \u00e0o.

\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch chau m\u00e0y, m\u1ed9t tay gi\u1eef tr\u00ean c\u1eeda \u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, hay l\u00e0 \u0111i v\u1ec1 \u0111i th\u00ec h\u01a1n, b\u00ean trong \u0111ang h\u1ed7n lo\u1ea1n l\u1eafm\u201d.

T\u00f4i ki\u00ean quy\u1ebft l\u1eafc \u0111\u1ea7u, g\u1ea1t tay n\u00f3 ra, m\u1edf m\u1ea1nh c\u00e1nh c\u1eeda, nh\u00ecn th\u1ea5y m\u1ed9t c\u1ea3nh t\u01b0\u1ee3ng m\u00e3i m\u00e3i kh\u00f4ng th\u1ec3 n\u00e0o qu\u00ean.

C\u1eeda v\u1eeba m\u1edf, trong s\u1ea3nh l\u1edbn h\u01a1n hai ch\u1ee5c ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec1u ngo\u00e1i nh\u00ecn t\u00f4i, v\u00e0 t\u00f4i, t\u00f4i nh\u00ecn th\u1ea5y m\u1ed9t L\u00fd Hoa Th\u00e0nh xa l\u1ea1, s\u00e1t kh\u00ed \u0111\u1eb1ng \u0111\u1eb1ng tay c\u1ea7m x\u00edch s\u1eaft, ch\u00e2n gi\u1eabm l\u00ean m\u1eb7t m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi \u0111ang n\u1eb1m d\u01b0\u1edbi n\u1ec1n nh\u00e0.

Anh ngo\u00e1i \u0111\u1ea7u nh\u00ecn th\u1ea5y t\u00f4i, \u0111\u00f4i m\u1eaft v\u1eeba kinh h\u00e3i v\u1eeba gi\u1eadn d\u1eef. B\u1ed7ng nhi\u00ean, \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch \u0111\u01b0a tay gi\u1eadt m\u1ea1nh t\u00f4i \u201cC\u1ea9n th\u1eadn!\u201d M\u1ed9t chai thu\u1ef7 tin v\u1ee1 bay th\u1eb3ng t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t \u0111\u1ebfn \u0111\u1eadp b\u1ed1p v\u00e0o tr\u00e1n t\u00f4i\u2026 M\u00e1u t\u1eeb \u0111\u1ea7u t\u00f4i ch\u1ea3y th\u00e0nh m\u00e0nh xu\u1ed1ng, \u0111au \u0111\u1edbn t\u1eeb \u0111\u1ea7u xu\u1ed1ng.

\u201cB\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf, t\u00f3m l\u1ea5y con \u0111\u1ea5y!\u201d M\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi tu\u1ed5i ch\u1ea1c L\u00fd Hoa Th\u00e0nh h\u00e9t l\u00ean, v\u00e0i \u0111\u1ee9a x\u00f4ng \u0111\u1ebfn. T\u00f4i c\u00f2n ch\u01b0a k\u1ecbp ph\u1ea3n \u1ee9ng \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch \u0111\u00e3 l\u00f4i t\u00f4i ra sau l\u01b0ng, khai \u0111ao, m\u00e1u tung t\u00e1n lo\u1ea1n tr\u01b0\u1edbc m\u1eaft t\u00f4i\u2026

\u201cB\u1ea3o v\u1ec7 ch\u1ecb Hai\u201d Nhan Minh v\u00e0 \u0111\u1ed3ng b\u1ecdn x\u00f4ng t\u1edbi, bao v\u00e2y t\u00f4i. Hi\u1ec7n tr\u01b0\u1eddng r\u1ea5t h\u1ed7n lo\u1ea1n, kh\u00f4ng bi\u1ebft ai l\u00e0 ai n\u1eefa, c\u0169ng ch\u1ea3 bi\u1ebft ai l\u00e0 \u0111\u1ecbch ai l\u00e0 th\u00f9, \u0111\u1ed9t nhi\u00ean \u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch k\u00eau kh\u1ebd, m\u00e1u \u1edf tay tr\u00e1i ch\u1ea3y ra.

\u201c\u00c2u C\u1ea3nh D\u1ecbch!\u201d T\u00f4i qu\u00ean v\u1ebft th\u01b0\u01a1ng c\u1ee7a m\u00ecnh, \u00f4m l\u1ea5y tay h\u1eafn, h\u1eafn h\u1ea5t v\u0103ng tay t\u00f4i ra.

\u201c\u0110\u1ee9ng ra \u0111\u1eb1ng sau t\u00f4i ngay, \u0111\u1ee9ng im \u0111\u1ea5y!\u201d

Nhan Minh thay h\u1eafn ch\u1ed1ng \u0111\u1ee1, h\u1eafn v\u1ed9i v\u00e3 k\u00e9o t\u00f4i l\u00f9i v\u00e0o g\u00f3c t\u01b0\u1eddng, che cho t\u00f4i ph\u00eda sau. L\u1ea1i m\u1ed9t ti\u1ebfng k\u00eau ai o\u00e1n, t\u00f4i th\u1ea5y L\u00fd Hoa Th\u00e0nh c\u1ea7m gh\u1ebf, t\u00e0n nh\u1eabn \u0111\u1eadp m\u1ea1nh v\u00e0o th\u1eb1ng c\u00f4n \u0111\u1ed3 \u0111\u00e3 k\u00eau b\u1eaft t\u00f4i l\u00fac tr\u01b0\u1edbc, k\u00e9o d\u00e2y x\u00edch s\u1eaft, cho\u00e0ng l\u00ean c\u1ed5 n\u00f3, d\u00f9ng l\u1ef1c si\u1ebft m\u1ea1nh, th\u1eb1ng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00f3 m\u1eb7t tr\u1edf n\u00ean xanh l\u00e8.

\u201cPh\u1ea1m \u0110\u00f4ng, b\u1ea3o b\u1ecdn n\u00f3 d\u1eebng tay!\u201d Anh hung h\u00e3n n\u00f3i, s\u00e1t kh\u00ed l\u1ea1nh l\u00f9ng.

\u201cD\u1eebng, d\u1eebng, d\u1eebng\u2026tay\u201d Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng gi\u00e3y gi\u1ee5a, hai ch\u00e2n \u0111\u1ea1p \u0111\u1ea1p \u0111\u1ea5t, n\u00f3i h\u1ed5n h\u1ec3n.

Hai b\u0103ng \u0111\u1ea3ng ng\u1eebng chi\u1ebfn, th\u1ee7 h\u1ea1 c\u1ee7a Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng n\u1eafm ch\u1eb7t v\u0169 kh\u00ed, m\u1eaft n\u1ea3y l\u1eeda nh\u00ecn ch\u00fang t\u00f4i.

\u201cTh\u1eb1ng n\u00e0o \u0111\u1eadp ch\u1ecb Hai?\u201d L\u00fd Hoa Th\u00e0nh kh\u00f4ng n\u1edbi l\u1ecfng x\u00edch s\u1eaft, m\u1eaft l\u1ea1nh l\u00f9ng qu\u00e9t kh\u1eafp s\u1ea3nh, th\u1ea5y \u0111\u1ea7u t\u00f4i to\u00e0n m\u00e1u, gi\u1ecdng anh g\u1eb1n l\u1ea1i.

M\u1ed9t th\u1eb1ng \u0111\u00e0n em h\u1ea1ng b\u00e9t, \u1ea5p \u00fang chui ra nh\u1eadn, L\u00fd Hoa Th\u00e0nh th\u1ea3 l\u1ecfng s\u1ee3i x\u00edch trong tay, \u0111\u00e1 Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng sang ch\u1ed7 H\u1ea3i H\u1ed5, r\u1ed3i c\u1ea7m gh\u1ebf, m\u1eb7t u \u00e1m \u0111i t\u1edbi th\u1eb1ng kia, t\u00f4i nh\u00ecn chi\u1ebfc gh\u1ebf s\u1eaft trong tay anh \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng l\u00ean, b\u1ed5 th\u1eb3ng v\u00e0o th\u1eb1ng kia. Th\u00e0nh \u0111\u1ea1p v\u00e0o m\u1eb7t th\u1eb1ng \u00f4n, n\u00f3 tr\u00e1nh kh\u00f4ng k\u1ecbp, l\u0103n xu\u1ed1ng c\u1ea7u thang.

Th\u00e0nh ngo\u00e1i l\u1ea1i, l\u00f4i \u00e1o th\u1eb1ng Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng l\u00ean \u201cM\u00e0y c\u00fat, l\u1ea7n sau \u0111\u1ec3 tao th\u1ea5y m\u00e0y, tao k\u1ec7 m\u00e0y c\u00f3 l\u00e0 con nu\u00f4i c\u1ee7a \u0111\u1ea1i ca Long ng\u00e0y x\u01b0a \u0111i ch\u0103ng n\u1eefa\u2026\u201d

Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng ch\u1ec7ch cho\u1ea1ng b\u01b0\u1edbc ng\u00e3, l\u0169 th\u1ee7 h\u1ea1 v\u1ed9i v\u00e0ng l\u00f4i h\u1eafn \u0111i, Ph\u1ea1m \u0110\u00f4ng xoa xoa c\u1ed5, \u0111\u1ed9t nhi\u00ean c\u01b0\u1eddi l\u1ea1nh l\u1ebdo: \u201cL\u00fd Hoa Th\u00e0nh, m\u00e0y \u0111\u1eebng do\u1ea1, con b\u1ed3 m\u00e0y l\u1ed9 m\u1eb7t r\u1ed3i, tao xem m\u00e0y b\u1ea3o v\u1ec7 n\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ea5y l\u00e2u n\u1eefa?\u201d

\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u3000\u203b

B\u00f4ng c\u00fac nh\u1ecf (ph\u1ea7n Ba)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: